Categorieën

Elektrische keuring - Certinergie

We hebben vandaag 17 april 2020 een nieuwe nota ontvangen van de FOD Economie in verband met de invoering van het nieuwe AREI tijdens de COVID-19 crisis.

De tekst luidt als volgt:

Bijzondere maatregelen van toepassing op het Algemeen Reglement op de elektrische installaties – Coronavirus Covid-19

Gezien de situatie met het coronavirus COVID-19 in België, heeft de federale overheid dringende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. De Algemene Directie Energie heeft ook bijkomende maatregelen genomen om de activiteiten van de erkende organismen belast met de controles van de elektrische installaties te begeleiden. Er werd besloten dat de controles mochten doorgaan mits de naleving van de dringende maatregelen van de federale overheid van toepassing op de ondernemingen en van de voorwaarden van de nota van de Algemene Directie Energie die op 18 maart aan de erkende organismen werd overgemaakt.

Zoals u weet, treedt het nieuwe Algemene Reglement op de elektrische installaties (AREI) in werking op 1 juni 2020. Gezien de gevolgen van de situatie op de economische activiteiten, werd door een stakeholder aan de Algemene Directie Energie de vraag gesteld of de datum van 1 juni 2020 eventueel zou kunnen worden uitgesteld. De Algemene Directie Energie heeft verschillende stakeholders geraadpleegd betreffende deze vraag. De Algemene Directie Energie heeft in overeenstemming met de FOD Werkgelegenheid besloten om deze datum van 1 juni 2020 te behouden. De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid zijn integendeel van mening dat deze datum alleen door sommige maatregelen moet worden omkaderd, om binnen de volgende maanden de controleactiviteiten en het AREI beter te beheren.

Deze nota heeft dus als doel om binnen de volgende maanden de continuïteit en de kwaliteit van de door de erkende organismen uitgevoerde controles en de nodige door de eigenaar, beheerder of uitbater van een elektrische installatie geleverde inspanningen te garanderen.

De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid, ieder wat betreft zijn installaties, kunnen toezien op de naleving van deze nota, en dit in het kader van zijn opdrachten voor het AREI.

De FOD Werkgelegenheid wenst te benadrukken dat eigenaars, beheerders of uitbaters van installaties waar zij bevoegde overheid zijn sinds 18 maart 2020 de nodige inspanningen moeten blijven leveren om de elektrische controles zoveel mogelijk te laten doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en sociale distanciëring zoals ook vermeld in de nota dd 18 maart 2020 naar de EDTC’s.

U vindt hieronder deze verschillende maatregelen:

1. Nota nr 1 “Nieuwe AREI” ter attentie van de erkende organismen:

De Algemene Directie Energie heeft op 25 februari de nota nr 1 aan de erkende organismen overgemaakt, betreffende het nieuwe AREI. Deze nota heeft tot doel om bijkomende informatie te verschaffen aan de erkende organismen, betreffende de toepassing van het nieuwe AREI op de installaties en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen uitgevoerd vóór 1 juni 2020 waarvoor de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname vanaf 1 juni 2020 zal gebeuren. Deze nota laat de toepassing van deel 8 van elk Boek (afwijkende bepalingen van de bestaande installaties) voor de lopende projecten (studies of werken) toe, mits het naleven van de voorwaarden die in deze nota werden vermeld. Het elektrisch materiaal die werd geplaatst overeenkomstig het oude AREI mag dus conform worden beschouwd op basis van deel 8 van het betrokken Boek.

Met het coronavirus COVID-19, hebben sommige projecten voor een onbepaalde duur hun activiteiten moeten on hold zetten. Voor sommige projecten was voorzien om vóór 1 juni 2020 nog een gelijkvormigheidscontrole volgens het oude AREI te laten uitvoeren.

Hier mag ook natuurlijk de nota 1 toegepast worden, indien de gelijkvormigheidscontrole alleen na 1 juni 2020 zou kunnen uitgevoerd worden.

Deze informatie mag aan uw klanten worden overgemaakt, waarvoor er vóór 1 juni 2020 een gelijkvormigheidscontrole van hun project werd voorzien.

De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid, beiden bevoegde overheid voor het AREI, kunnen altijd de toepassing van deze maatregel en eventuele misbruiken van deze maatregel nagaan, hetzij bij het erkend organisme hetzij bij de eigenaar, uitbater of beheerder van de elektrische installatie.

2. Spreiding van de controles binnen de volgende maanden :

Met het coronavirus COVID-19, werden de controleactiviteiten verstoord. Sommige controles zijn moeten worden uitgesteld, om de door de overheden genomen maatregelen te kunnen naleven. Dit zal ongetwijfeld de volgende maanden tot een overbelasting zorgen om deze controles uit te voeren en de geplande afspraken in te halen.

Elk erkend organisme kan de komende maanden een geplande aanpak van zijn controleactiviteiten opstellen, om eerst de controles uit te voeren die uitgesteld waren (gebouw met verhoogd gevaar, niet dringend of nodig, …). Tenslotte dienen de erkende organismen waakzaam te blijven dat de controles op een even hoog kwaliteitsniveau gebeuren en niet beïnvloed worden door o.a. eventuele tijdsdruk.

Om deze mogelijke aanpak te omkaderen, stellen de Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid voor om automatisch sommige termijnen van de bestaande installaties oud AREI te verlengen. Ieder wat betreft zijn installaties, dit om zoveel mogelijk binnen de volgende maanden de controles te verspreiden.

De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid, beiden bevoegde overheid voor het AREI, kunnen altijd de toepassing van deze maatregel en eventuele misbruiken van deze maatregel nagaan, hetzij bij het erkend organisme hetzij bij de eigenaar, uitbater of beheerder van de elektrische installatie.

2.1. Controles van de bestaande installaties:

• Betreffende de huishoudelijke installaties oud AREI:
– Periodiek bezoek (artikel 271 of hoofdstuk 6.5. Boek 1) :
“termijn 25 jaar + uitstel max 6 maanden”
– Nieuw controlebezoek door de koper (artikel 276bis of afdeling 8.4.2. Boek 1) :
“termijn 18 maanden + uitstel max 6 maanden”

• Betreffende de niet-huishoudelijke installaties oud AREI op de arbeidsplaatsen en de installaties van de openbare netbeheerders, indien het laatste verslag positief was:
– Periodiek bezoek laagspanningsinstallatie (artikel 271 of hoofdstuk 6.5. Boek 1 en boek 3) :
“termijn 5 jaar + uitstel max 3 maanden”
– Periodiek bezoek ATEX-laagspanningsinstallatie (artikel 271 of hoofdstuk 6.5. Boek 1) :
“termijn 5 jaar + uitstel max 3 maanden”
– Periodiek bezoek hoogspanningsinstallatie (artikel 272 of hoofdstuk 6.5. Boek 2) :
“termijn 1 jaar + uitstel max 3 maanden”

Deze maatregel is niet van toepassing op verplaatsbare, draagbare of tijdelijke installaties.

Deze maatregel is alleen van toepassing op de hercontroles die tussen 18 maart 2020 en 31 december 2020 zouden moeten worden uitgevoerd.

Het uitstel van de termijn moet worden overeengekomen tussen de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie en het erkend organisme, opdat deze laatste het correct kan plannen volgens zijn werkbelasting. Dit uitstel (en de verwijzing naar nota 3) moet in het verslag worden vermeld bij de controle.

2.2. Belangrijke wijziging of uitbreiding uitgevoerd na 1 juni 2020:

Het nieuwe AREI voorziet het volgende voorschrift, voor de niet-huishoudelijke laagspanningsinstallaties:

“Onderafdeling 6.4.7.3. (Boeken 1 en 3) : “In het geval van de ingebruikname van een belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding om redenen van dwingende bedrijfsvereisten, is het toegelaten voor de niet-huishoudelijke installaties dat een gelijkvormigheidscontrole na de ingebruikname wordt uitgevoerd voor zover dat de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie, alle maatregelen heeft getroffen om ieder gevaar voor de personen en goederen te vermijden. Deze ingebruikname gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater. Hij dient erover te waken dat de gelijkvormigheidscontrole wordt uitgevoerd binnen de 30 dagen na de ingebruikname van het bijgevoegde of gewijzigde gedeelte.”

Dit voorschrift mag automatisch van toepassing zijn, op elke belangrijke wijziging of uitbreiding die tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 wordt uitgevoerd. De ingebruikname, in afwachting van de gelijkvormigheidscontrole, blijft natuurlijk onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie. Deze laatste zorgt dat de wijziging of uitbreiding geen gevaar vormt voor de personen en goederen, ook moet hij dit kunnen bewijzen door bijvoorbeeld een risicoanalyse in het kader van de Codex over het welzijn op het werk op te stellen.

3. Opvolging van het nieuwe AREI:

De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid zullen binnen de volgende weken voor dit jaar een beheerscomité opstellen om zoveel mogelijk de introductie van het nieuwe AREI te begeleiden. Dit Comité zal, naast de overheidsdiensten bestaan uit een vertegenwoordiger van de erkenden organismen en een vertegenwoordiger van de installateurs.

Dit Comité zal als doel hebben om regelmatig het nieuwe AREI op te volgen, d.w.z.:

  • Op de verschillende vragen of problemen antwoorden die zich in de praktijk voordoen in het kader van de controleactiviteiten en de toepassing van het nieuwe AREI en;
  • daarvoor een gemeenschappelijke oplossing vinden.

Dit Comité kan zowel (indien noodzakelijk) fysiek vergaderen, voor belangrijke punten waarbij er een discussie en interactie van punten nodig is, als het bundelen van vragen en antwoorden dat periodiek via mail zal worden overgemaakt aan alle betrokkenen.

De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid zullen binnen de volgende weken dit Comité samenstellen.

Maak een afspraak of neem contact met ons op

Indien u meer informatie wenst over de erkende keuringsinstanties, of over gas- of elektriciteitskeuringen, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen via het gratis nummer 02 880 21 71 of via ons contactformulier

Onze voordelen

Certinergie heeft al 10 jaar ervaring op het gebied van wettelijke controles: gascontroles en residentiële -niet residentiële elektrische keuringen in opdracht van particulieren, vastgoedmakelaars, notarissen en installateurs.

Snelle service: op uitdrukkelijk verzoek uw besturing binnen 24 uur geleverd

Snelle service

Bestel online of via ons gratis nummer 02 880 21 71. Snel en efficiënt, wij plannen onmiddellijk een afspraak met u in.

Bij Certinergie zijn onze deadlines altijd erg kort

Korte doorlooptijden

Met een team van meer dan 100 medewerkers in uw buurt, zijn onze termijnen steeds zeer kort.

Online Agenda: Plan direct uw afspraak aan het einde van de bestelling

Klantenportaal

Na ons bezoek stellen wij u onze originele rapporten ter beschikking via e-mail en op uw klantenportaal.

Gecombineerde aanbiedingen: Bespaar tijd en geld: één afspraak voor al uw cheques

Gecombineerde aanbieding

Ga je een pand verkopen? Profiteer van onze voordelige gecombineerde aanbieding: EPC + ELEK en profiteer van extra kortingen.

Goedgekeurde controle: Certinergie ASBL is erkend door de SPF-economie

Respect voor de wetgeving

Onze experts volgen nauwgezet de geldende procedures en normen.

Wenst u meer informatie ?

Heeft u vragen over de conformiteit inzake elektriciteit van uw gebouw of de elektrische installatie van uw huis? Heeft u een elektrische keuring of installatie goedkeuring nodig?

Vraag advies aan onze inspecteurs, steeds tot uw dienst, of bestel hier direct uw elektrische keuring.

Tot ziens, we zullen je dag goed maken met advies en goed nieuws.

EPC-certificaat Elektrische keuring Stookolietank keuring Ik wil contact met je opnemen