Elektrische keuring

De keuring van uw elektrische installatie is er in de eerste plaats om uw veiligheid te garanderen. Lichamelijke letsels of brand door een slecht werkende installatie kunnen zo tot een minimum worden herleid. Op het keuringsverslag vindt u daarom aanbevelingen tot aanpassingen die u moet uitvoeren.

In heel België is een elektrische keuring verplicht bij:

 • De ingebruikname van een nieuwe installatie.
 • Een uitbreiding of aanpassing van de installatie.
 • Periodiek om de 25 jaar voor bestaande installaties.
 • Bij de verkoop of verhuur van de woning moet tevens een geldig keuringsattest kunnen worden overlegd.

Waarom is de keuring nuttig?

De elektrische keuring is in sommige gevallen verplicht door de FOD Economie om inwoners te beschermen tegen mogelijke ongevallen als gevolg van verouderde of elektrische installaties die niet conform zijn. Iedere fout in een elektrische installatie kan ernstige gevolgen hebben voor uzelf, uw buren en uw bezittingen. Verzeker u daarom van haar gelijkvormigheid met de regels.

Daarnaast heeft de elektrische keuring ook tot doel mogelijke kopers te beschermen en te informeren.

Wanneer is een keuring verplicht?

 • Bij de indienststelling van een nieuwe installatie en/of een belangrijke uitbreiding of aanpassing van een bestaande installatie (bijvoorbeeld: het toevoegen van een circuit): een gelijkvormigheidsonderzoek is dan vóór ingebruikname verplicht (AREI art. 270)
 • Bij verkoop van een wooneenheid: installaties van voor 01/10/1981 (AREI art. 276bis) en installaties van na 01/10/1981 (AREI art. 271)
 • Periodieke keuringen om de 25 jaar (AREI art. 271)
 • Bij verzwaring van de aansluiting op het net: voor installaties van voor 01/10/1981 (AREI art. 276) en voor installaties van na 01/10/1981 (AREI art. 271)

Welke documenten dient u tijdens ons bezoek voor te leggen?

Om te voorkomen dat wij genoodzaakt zijn op een ander tijdstip terug moeten komen dient u ons het ééndraad- en het situatieschema te overleggen (daarin moeten de exacte plaatsen van de schakelborden, de aansluit- en verdeeldozen, stopcontacten, schakelaars en lichtpunten, wasmachine, kookplaten enz. vermeld staan).

 • Indien u niet over deze schema’s beschikt, moet de keuringsdeskundige een inbreuk melden op zijn verslag. Dit heeft geen enkel gevolg voor de verkoop van de woning. Het enige wat telt is de informatieverlening. Is het rapport niet conform, dan is het aan u om binnen de wettelijke termijnen voor de juiste aanpassingen te zorgen.
 • Voor elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik zijn genomen, raden wij u aan deze schema’s te laten opmaken door uw elektricien.

Hoe verloopt een elektrische keuring?

 • Onze keuringsdeskundige vraagt u allereerst om uw elektrisch dossier (vorig proces-verbaal indien aanwezig, ééndraad- en situatieschema’s) en verzamelt informatie over de eigenaar, de beheerder of de exploitant van de installatie en over de monteur die verantwoordelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden aan de installatie.
 • Vervolgens worden de meterstanden afgelezen. Houdt de naam van uw netbeheerder en de EAN-code (beginnend met 54…) bij de hand. Deze informatie vindt u op uw jaarlijkse energierekening of op een van uw tussentijdse facturen.
 • De keuringsdeskundige controleert vervolgens of uw schema’s conform zijn en of ze conform de werkelijkheid van uw installatie zijn. Hij controleert ook uw schakelbord (die makkelijk toegankelijk moet zijn) en uw hele elektrische installatie, onderdeel voor onderdeel. Hiervoor heeft hij toegang nodig tot het hele huis incl. de kelders (ook voor appartementen)
 • Na dit onderzoek wordt vastgesteld of uw elektriciteitsinstallatie wel of niet conform het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) is.

Wetgeving

Alle veiligheidseisen waaraan moet voldaan worden, de aanpassing van deze voorwaarden of de mogelijkheid om de inhoud te verbeteren is een exclusieve bevoegdheid van de FOD Economie.

U kunt de veiligheidseisen waaraan moet voldaan worden door een huishoudelijke elektrische installatie terugvinden in het AREI. AREI staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Het AREI bepaalt ook wanneer je de elektrische installatie van je woning moet laten controleren.

Koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard

Koninklijk besluit van 2 september 1981 houdende wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en houdende bindendverklaring ervan op de elektrische installaties in inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk en in inrichtingen beoogd bij artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Koninklijk besluit van 25 juni 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard, tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en tot invoeging van een artikel 276bis in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard, tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en tot invoeging van een artikel 276bis in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

Hoeveel tijd heb ik als koper om de elektrische installatie in orde te maken? 12 of 18 maanden

Als blijkt dat de elektrische installatie niet voldoet aan het algemeen reglement op de Elektrische Installaties (AREI), heeft de koper 12 maanden de tijd (Art. 217.02 AREI) om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren door hetzelfde erkende controleorganisme dat de eerste keuring uitvoerde (Art. 217 AREI).

Indien het gaat om een woning met een elektrische installatie die dateert van voor 1981 die nog nooit werd gecontroleerd (Art. 276 bis), heeft de koper 18 maanden de tijd om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren. Deze termijn gaat in op de dag dat de akte van verkoop wordt ondertekend. De koper kan voor deze keuring zelf een erkend controleorganisme naar keuze aanduiden.

Praktische vragen :

 1. Verschil tussen keuring nieuwe installaties en oude installaties (verschil tussen termijn 12 maanden na keuring/18 maanden na akte – bij nieuwe installatie is geen keuze van het organisme mogelijk) -Nieuwe installaties moeten voldoen aan voorschriften AREI (zie hoger) ongeacht de verkoop. KB van 25 juni 2008 is niet van toepassing. Oude installaties van vóór 1/10/1981 moeten voldoen aan art. 276bis van het AREI (KB 25juni 2008). Hiervoor werd een langere termijn van 18 maanden voorzien om rekening te houden met eventuele renovatiewerken. De koper krijgt nadien de vrije keuze om een erkend organisme aan te stellen omdat hij na aankoop van de woning er de vrije beschikking over heeft. De verkoper had ook de vrije keuze maar hij kan zijn keuze niet opdringen aan de nieuwe eigenaar.
 2. Quid indien het een installatie betreft van nà 1981, doch men vindt het keuringsattest niet terug (is er een beletsel om de akte te tekenen? Dient er een herkeuring te gebeuren? Wat als deze negatief is? Ook als er nog geen 25 jaar verstreken is na de ingebruikname?). Installaties van nà 1981 moeten voldoen aan alle voorschriften van het AREI. De eigenaar is er toe gehouden het dossier van de elektrische installatie te bewaren en er voor te zorgen dat de elektrische installatie op ieder ogenblik in overeenstemming is met de voorschriften van het AREI. In principe zouden er bij een controle geen overtredingen mogen worden vastgesteld. Bij de verkoop van de woning heeft de koper het recht het dossier van de elektrische installatie op te vragen. Indien dit niet meer volledig is dient het opnieuw te worden samengesteld. Een herkeuring zal dan noodzakelijk zijn tenzij de koper alle verantwoordelijkheid op zich neemt. Indien er een herkeuring wordt uitgevoerd met een negatief resultaat als gevolg is in principe de verkoper verplicht de installatie zo vlug mogelijk te herstellen en deze binnen de 12 maanden na de keuring opnieuw te laten keuren door hetzelfde keuringsorganisme. Aangezien de herkeuring werd aangevraagd in het kader van een verkoop zal de verkoper meestal niet overgaan tot de herstellingswerken en de nieuwe keuring. Hij kan hiervoor geverbaliseerd worden door de toezichthoudende overheid (FOD Economie). Om deze procedure niet te moeten toepassen stelt de overheid een pragmatische oplossing voor. De koper krijgt opnieuw 12 maanden uitstel na de ondertekening van de verkoopakte en dient hetzelfde keuringsorganisme terug te roepen. Verkoper dient dit keuringsorganisme in te lichten over de verkoop van de woning : datum ondertekening akte, identiteit van de koper, herstellingswerken zullen door de nieuwe eigenaar worden uitgevoerd binnen de 12 maanden na de aktedatum.
 3. Quid indien de installatie van nà 1981 dateert, doch de keuring ouder is dan 25 jaar? Verplichting tot herkeuring bij verkoop? Ook hier is de verkoper in gebreke gebleven en kan hij door de toezichthoudende overheid (FOD Economie) worden geverbaliseerd. De koper kan van de verkoper een herkeuringsattest vragen tenzij hij alle verantwoordelijkheid op zich neemt en zichzelf in regel stelt. Indien de verkoper een herkeuring laat uitvoeren met een negatief resultaat : zie vraag 2.
 4. Quid indien bij een verkoop een negatieve keuring voorlag, doch de koper verzuimd heeft de nodige aanpassingen door te voeren. De woning wordt op korte termijn terug doorverkocht. Volstaat de oude keuring, ook als de 18 maanden voorbij zijn? Begint een nieuwe termijn van 18 maanden te lopen? Vanaf wanneer? Welke verplichtingen heeft de nieuwe koper? Welke verantwoordelijkheden de verkoper? a) Termijn van 18 maanden nog niet verstreken. In feite kan de verkoper niets worden verweten, hij is nog binnen de wettelijk toegestane termijn. Het keuringsattest blijft geldig. De koper krijgt een nieuwe termijn van 18 maanden vanaf het verlijden van zijn akte om het nodige te doen. De koper kan een keuringsorganisme naar zijn keuze aanstellen voor de herkeuring. De verkoper dient het keuringsorganisme van deze doorverkoop in te lichten (datum ondertekening akte en identiteit van de koper) en van het feit dat hij de aanpassingswerken niet heeft uitgevoerd maar dat deze ten laste zullen worden genomen door de nieuwe eigenaar. b) Termijn van 18 maanden verstreken. Opnieuw is de verkoper in gebreke gebleven en kan hij door de toezichthoudende overheid (FOD Economie) worden geverbaliseerd. Een nieuwe keuring heeft weinig zin omdat in principe dezelfde overtredingen zullen worden vastgesteld. Doch de verkoper kan een nieuwe keuring laten uitvoeren waardoor automatisch een nieuwe termijn van 18 maanden wordt ingesteld voor de koper vanaf het verlijden van de akte. Anderzijds kunnen de partijen een regeling treffen aangaande de bijkomende kosten voor het in regel brengen van de elektrische installatie. In dat geval blijft het keuringsattest geldig en kan de koper bij de FOD Economie een uitsteltermijn vragen gaande tot 18 maanden na de ondertekeningdatum van de akte. De koper kan een keuringsorganisme naar zijn keuze aanstellen voor de herkeuring. Indien de verkoper geen rappel van het keuringsorganisme gekregen heeft hoeft hij verder niets te doen. Indien hij wel een rappel heeft gekregen (of indien hij later nog een rappel zou krijgen) dient hij het keuringsorganisme van deze doorverkoop in te lichten (datum ondertekening akte en identiteit van de koper) en van het feit dat hij de aanpassingswerken niet heeft uitgevoerd maar dat deze ten laste zullen worden genomen door de nieuwe eigenaar.
 5. Quid indien de installatie van nà 1981 dateert, de verkoper een keuring heeft aangevraagd en het keuringsattest negatief is, de herkeuring dient te gebeuren binnen het jaar, doch de woning niet verkocht is geraakt binnen de herkeuringstermijn? Dient er een herkeuring te gebeuren? Krijgt de koper een nieuwe termijn van 1 jaar? Het keuringsattest blijft geldig. De koper krijgt een nieuwe termijn van 12 maanden vanaf het verlijden van de akte, aan te vragen bij de FOD Economie. De verkoper dient het keuringsorganisme van deze verkoop in te lichten (datum ondertekening akte en identiteit van de koper) en van het feit dat hij de aanpassingswerken niet heeft uitgevoerd maar dat deze ten laste zullen worden genomen door de nieuwe eigenaar.

Een vraag?

Het antwoord of uw vraag in deze lijst niet gevonden? Voor aanvullende praktische informatie kunt u onze lijst met veelgestelde vragen raadplegen of rechtstreeks contact met ons opnemen via het nummer 0800 82 171. Wij zullen met genoegen antwoord geven op al uw vragen.

Waarom Certinergie?

Certinergie VZW is erkend door het Belgische Ministerie van Economie. U kunt rekenen op een uitstekende en snelle dienstverlening.

Bij ons staat een goede klantenservice altijd voorop.

Dankzij onze erkenning kunt u met een gerust hart onze competente medewerkers vertrouwen. Daarnaast werken we ook met onze eigen applicatie om de hoogste kwaliteit objectief te kunnen garanderen.

Onze ervaring:

Certinergie in 2016, dat is al 5 jaar ervaring op het gebied van elektrische keuringen. Ons toegewijde team van dynamische topexperts, staat altijd klaar om u beter te adviseren. Wij voorzien uw elektrische keuring in de kortste mogelijke tijd en tegen de beste prijs.

Bovendien beschikken onze elektrische inspecteurs over een tablet met een programma dat speciaal door Certinergie werd ontworpen voor het bewerken en opstellen van een keuringsverslag. Zo krijgt u een net en duidelijk verslag waar u onmiddellijk mee aan de slag kunt.

Onze voordelen op een rij:

Bestel eenvoudig een keuring online of via ons gratis telefoonnummer 0800/82171. Wij stellen per mail of telefonisch gelijk een afspraak voor met datum en tijd.

Dankzij ons team van meer dan 30 medewerkers kunnen wij een afspraak altijd snel inplannen. Op uitdrukkelijk verzoek kan dit al binnen 24 uur. Wij proberen bovendien binnen 24 uur na ons bezoek het rapport te versturen.

Na ontvangst van de betaling wordt uw rapport onmiddellijk per mail of via de post verzonden, het rapport is eveneens te vinden in uw klantenzone op onze website.

Is uw rapport zoekgeraakt tijdens een verhuizing? Kunt u het niet meer vinden op het moment van de akte overdracht bij de notaris? U vindt uw akte altijd terug in uw persoonlijke zone op onze website

Maak bij verkoop van uw woning, gebruik van onze voordelige COMBI-keuring (EPC-certificaat + elektrische keuring samen), hierdoor bespaart u tijd (slechts 1 afspraak voor beide keuringen) en geld!

Prijzen

De elektrische bediening wordt uitgevoerd via de vzw Certinergie. Certinergie verzekert zijn service van hoge kwaliteit voor de beste prijs.

Klik hier en ontdek snel hoeveel u bespaart.

Hieronder vindt u onze prijzen, geldig in heel België.

Elektrische Controle Prijs in Brussel/Wallonië (per meter) 130 € inclusief BTW*
Elektrische Controle Prijs in Vlaanderen (per meter) 130 € inclusief BTW*
Prijs per extra meter 80 € inclusief BTW*
* Inclusief Kortingen
* Extra kosten kunnen van toepassing kunnen zijn in het geval van niet-standaard behuizing

Klik hier voor uw eenvoudig aangepaste offerte op basis van uw omgeving en uw huis.

Offerte

Bestel nu
Certinergie BVBA - VZW, Martelarenplein 20E 3000 Leuven / Diamantlaan 60 1030 Schaarbeek RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2019 Certinergie Luxembourg SARL