Elektrische keuring

De keuring van uw elektrische installatie is er in de eerste plaats om uw veiligheid te garanderen waardoor lichamelijke letsels of brand door een slecht werkende elektrische installatie tot een minimum herleid kunnen worden. Daarom vindt u op het keuringsverslag aanbevelingen tot aanpassingen die u moet uitvoeren door middel van een korte omschrijving van de inbreuk.

In heel België is een elektrische keuring verplicht bij:

 • De ingebruikname van een nieuwe installatie.
 • Een uitbreiding of aanpassing van de installatie.
 • Periodiek om de 25 jaar voor bestaande installaties.
 • Bij de verkoop of verhuur van de woning moet evenzeer een geldig keuringsattest kunnen worden voorgelegd.
 • Tijdelijke aanbieding t.e.m. 29 februari 2020

Waarom is de elektrische keuring nuttig?

In de eerste plaats is de elektrische keuring verplicht door de FOD Economie om inwoners te beschermen tegen mogelijke ongevallen als gevolg van verouderde of niet conforme elektrische installaties. Iedere fout in een elektrische installatie kan ernstige gevolgen hebben voor uzelf, uw buren en uw bezittingen. Controleer daarom of ze conform is met de regels.

Daar staat tegenover dat de elektrische keuring ook tot doel heeft mogelijke kopers te beschermen en te informeren.

Wanneer is een elektrische keuring verplicht?

 • BBij de indienststelling van een nieuwe installatie en/of een belangrijke uitbreiding of aanpassing van een bestaande installatie (bijvoorbeeld: het toevoegen van een circuit): een gelijkvormigheidsonderzoek is dan vóór de ingebruikname verplicht (Hoofdstuk 6.4. van Boek 1 van KB 08/09/2019).
 • Bij de verkoop van een wooneenheid: installaties van voor 01/10/1981 (Afdeling 8.4.2.  van Boek 1 van KB 08/09/2019) en installaties van na 01/10/1981 (Hoofdstuk 6.5. van Boek 1 van KB 08/09/2019).
 • Een periodieke elektrische keuring om de 25 jaar (Hoofdstuk 6.5. van Boek 1 van KB 08/09/2019)
 • Bij verzwaring van de aansluiting op het net: voor elektrische installaties van voor 01/10/1981 (Afdeling 8.4.1 van Boek 1 van KB 08/09/2019) en voor installaties van na 01/10/1981 (Hoofdstuk 6.5. van Boek 1 van KB 08/09/2019)

Welke documenten dient u tijdens ons bezoek voor te leggen?

Om te voorkomen dat wij genoodzaakt zijn op een ander tijdstip terug te moeten komen dient u ons het ééndraad- en het situatieschema te overhandigen (daarin moeten de exacte plaatsen van de schakelborden, de aansluit- en verdeeldozen, stopcontacten, schakelaars en lichtpunten, wasmachine, kookplaten enz. vermeld staan).

 • Indien u niet over deze schema’s beschikt, moet de keuringsdeskundige een inbreuk melden op zijn verslag. Desondanks deze inbreuk, heeft dit geen enkel gevolg voor de verkoop van de woning. Het enige wat telt is de informatieverlening. Is het rapport niet conform, is het aan u om binnen de wettelijke termijnen voor de juiste aanpassingen te zorgen.
 • Voor elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik zijn genomen, raden wij u aan deze schema’s te laten opmaken door uw elektricien.
 • Voor een elektrische installatie die voor 1 oktober 1981 in gebruik is genomen, is onze keuringsdeskundige belast met het opmaken van een vereenvoudigde situatieschets en het opstellen van een beknopte beschrijving van het schakelbord zonder dat daar extra kosten voor in rekening worden gebracht! Hoewel verplicht, vervangen deze schetsen niet bovengenoemde schema’s.

Hoe verloopt een elektrische keuring?

 • Onze keuringsdeskundige vraagt u allereerst om uw elektrisch dossier (vorig proces-verbaal indien aanwezig, ééndraad- en situatieschema’s) en verzamelt informatie over de eigenaar, de beheerder of de exploitant van de installatie en over de monteur die verantwoordelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden aan de installatie.
 • Vervolgens worden de meterstanden afgelezen. Houdt de naam van uw netbeheerder en de EAN-code (beginnend met 54…) bij de hand. Deze informatie vindt u op uw jaarlijkse energierekening of op een van uw tussentijdse facturen.
 • Daarna controleert de inspecteur of uw schema’s conform zijn en of ze conform de werkelijkheid van uw installatie zijn. Hij controleert ook uw schakelbord (die makkelijk toegankelijk moet zijn) en uw hele elektrische installatie, onderdeel voor onderdeel. Hiervoor heeft hij toegang nodig tot het hele huis incl. de kelders (ook voor appartementen)
 • Na dit onderzoek wordt vastgesteld of uw elektriciteitsinstallatie wel of niet conform het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) is.

Wetgeving elektrische keuring

Alle veiligheidseisen waaraan moet voldaan worden, de aanpassing van deze voorwaarden of de mogelijkheid om de inhoud te verbeteren is een exclusieve bevoegdheid van de FOD Economie.

U kan de veiligheidseisen waaraan moet voldaan worden voor een huishoudelijke elektrische installatie terugvinden in het AREI. AREI staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Het AREI bepaalt ook wanneer je de elektrische installatie van je woning moet laten controleren.

8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/09/08/2019014633/justel

Hoeveel tijd na de elektrische keuring heb ik als koper om de elektrische installatie in orde te maken? 12 of 18 maanden

Als blijkt dat de elektrische installatie niet voldoet aan het algemeen reglement op de Elektrische Installaties (AREI), heeft de koper 12 maanden de tijd (Afdeling 6.5.2. AREI) om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren door hetzelfde erkend keuringsorganisme dat de eerste keuring uitvoerde (Afdeling 6.5.2. AREI).

Indien het gaat om een woning met een elektrische installatie die dateert van voor 1981 die nog nooit werd gecontroleerd (Afdeling 8.4.2 AREI), heeft de koper 18 maanden de tijd om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren. Deze termijn gaat in op de dag dat de akte van verkoop wordt ondertekend. De koper kan voor deze keuring zelf een erkend keuringsorganisme naar keuze aanduiden.

Praktische vragen :

 1. Verschil tussen elektrische keuring nieuwe installaties en oude installaties (verschil tussen termijn 12 maanden na keuring/18 maanden na akte – bij een nieuwe installatie is een keuze van het keuringsorganisme mogelijk) -Nieuwe installaties moeten voldoen aan voorschriften AREI (zie hoger) ongeacht de verkoop. Deel 8 van het AREI is niet van toepassing. Oude installaties van vóór 1/10/1981 moeten voldoen aan afdeling 8.4.2 van het AREI. Hiervoor werd een langere termijn van 18 maanden voorzien om rekening te houden met eventuele renovatiewerken. De koper krijgt nadien de vrije keuze om een erkend keuringsorganisme aan te stellen omdat hij na aankoop van de woning er de vrije beschikking over heeft. De verkoper had ook de vrije keuze maar hij kan zijn keuze niet opdringen aan de nieuwe eigenaar.
 2. Wat als het een installatie betreft van na 1981, doch men vindt het keuringsattest niet terug (is er een beletsel om de akte te tekenen? Dient er een herkeuring te gebeuren? Wat als deze negatief is? Ook als er nog geen 25 jaar verstreken is na de ingebruikname?).
  Installaties van nà 1981 moeten voldoen aan alle voorschriften van het AREI. De eigenaar is er toe gehouden het dossier van de elektrische installatie te bewaren en er voor te zorgen dat de elektrische installatie op ieder ogenblik in overeenstemming is met de voorschriften van het AREI. In principe zouden er bij een controle geen overtredingen mogen worden vastgesteld. Bij de verkoop van de woning heeft de koper het recht het dossier van de elektrische installatie op te vragen. Indien dit niet meer volledig is dient het opnieuw te worden samengesteld. Een herkeuring zal dan noodzakelijk zijn tenzij de koper alle verantwoordelijkheid op zich neemt. Indien er een herkeuring wordt uitgevoerd met een negatief resultaat als gevolg is in principe de verkoper verplicht de installatie zo vlug mogelijk te herstellen en deze binnen de 12 maanden na de keuring opnieuw te laten keuren door hetzelfde keuringsorganisme. Aangezien de herkeuring werd aangevraagd in het kader van een verkoop zal de verkoper meestal niet overgaan tot de herstellingswerken en de nieuwe keuring. Hij kan hiervoor geverbaliseerd worden door de toezichthoudende overheid (FOD Economie). Om deze procedure niet te moeten toepassen stelt de overheid een pragmatische oplossing voor. De koper krijgt opnieuw 12 maanden uitstel na de ondertekening van de verkoopakte en dient hetzelfde keuringsorganisme terug te roepen. Verkoper dient dit keuringsorganisme in te lichten over de verkoop van de woning: datum ondertekening akte, identiteit van de koper, herstellingswerken zullen door de nieuwe eigenaar worden uitgevoerd binnen de 12 maanden na de aktedatum.
 3. Wat als de installatie van na 1981 dateert, doch de keuring ouder is dan 25 jaar? Verplichting tot herkeuring bij verkoop?
  Ook hier is de verkoper in gebreke gebleven en kan hij door de toezichthoudende overheid (FOD Economie) worden geverbaliseerd. De koper kan van de verkoper een herkeuringsattest vragen tenzij hij alle verantwoordelijkheid op zich neemt en zichzelf in regel stelt. Indien de verkoper een herkeuring laat uitvoeren met een negatief resultaat: zie vraag 2.
 4. Wat als bij een verkoop een negatieve keuring voorlag, doch de koper verzuimd heeft de nodige aanpassingen door te voeren. De woning wordt op korte termijn terug doorverkocht. Volstaat de oude keuring, ook als de 18 maanden voorbij zijn? Begint een nieuwe termijn van 18 maanden te lopen? Vanaf wanneer? Welke verplichtingen heeft de nieuwe koper? Welke verantwoordelijkheden de verkoper?

  a) Termijn van 18 maanden nog niet verstreken. In feite kan de verkoper niets worden verweten, want hij is nog binnen de wettelijk toegestane termijn. Het keuringsattest blijft geldig. De koper krijgt een nieuwe termijn van 18 maanden vanaf het verlijden van zijn akte zodat hij het nodige kan doen. De koper kan een keuringsorganisme naar zijn keuze aanstellen voor de herkeuring, maar de verkoper dient het keuringsorganisme van deze nieuwe verkoop in te lichten (datum ondertekening akte en identiteit van de koper) en van het feit dat hij de aanpassingswerken niet heeft uitgevoerd, maar dat deze ten laste zullen worden genomen door de nieuwe eigenaar.

  b) Termijn van 18 maanden verstreken. Opnieuw is de verkoper in gebreke gebleven en kan hij door de toezichthoudende overheid (FOD Economie) worden geverbaliseerd. Een nieuwe keuring heeft weinig zin omdat in principe dezelfde overtredingen zullen worden vastgesteld. Doch de verkoper kan een nieuwe keuring laten uitvoeren waardoor automatisch een nieuwe termijn van 18 maanden wordt ingesteld voor de koper vanaf het verlijden van de akte. Anderzijds kunnen de partijen een regeling treffen aangaande de bijkomende kosten voor het in regel brengen van de elektrische installatie.

  In dat geval blijft het keuringsattest geldig en kan de koper bij de FOD Economie een uitsteltermijn vragen gaande tot 18 maanden na de ondertekeningdatum van de akte. De koper kan een keuringsorganisme naar zijn keuze aanstellen voor de herkeuring. Indien de verkoper geen rappel van het keuringsorganisme gekregen heeft hoeft hij verder niets te doen. Indien hij wel een rappel heeft gekregen (of indien hij later nog een rappel zou krijgen) dient hij het keuringsorganisme van deze doorverkoop in te lichten (datum ondertekening akte en identiteit van de koper) en van het feit dat hij de aanpassingswerken niet heeft uitgevoerd maar dat deze ten laste zullen worden genomen door de nieuwe eigenaar.

 5. Wat als de installatie van na 1981 dateert, de verkoper een keuring heeft aangevraagd en het keuringsattest negatief is, de herkeuring dient te gebeuren binnen het jaar, doch de woning niet verkocht is geraakt binnen de herkeuringstermijn? Dient er een herkeuring te gebeuren? Krijgt de koper een nieuwe termijn van 1 jaar?
  Het keuringsattest blijft geldig. De koper krijgt een nieuwe termijn van 12 maanden vanaf het verlijden van de akte, aan te vragen bij de FOD Economie. De verkoper dient het keuringsorganisme van deze verkoop in te lichten (datum ondertekening akte en identiteit van de koper) en van het feit dat hij de aanpassingswerken niet heeft uitgevoerd maar dat deze ten laste zullen worden genomen door de nieuwe eigenaar.
Elektrische keuring

Een vraag?

Het antwoord of uw vraag in deze lijst niet gevonden? Voor aanvullende praktische informatie kan u onze lijst met veel gestelde vragen raadplegen of rechtstreeks contact met ons opnemen via het nummer 0800 82 171. Wij zullen met genoegen antwoord geven op al uw vragen.

Waarom Certinergie?

Certinergie VZW is erkend door het Belgische Ministerie van Economie. U kan rekenen op een uitstekende en snelle dienstverlening.

Bij ons staat een goede klantenservice altijd centraal.

Dankzij deze erkenning kan u met een gerust hart onze competente medewerkers vertrouwen. Daarnaast werken we ook met onze eigen applicatie om de hoogste kwaliteit objectief te kunnen garanderen.

Certinergie “Experience”

Certinergie heeft al 5 jaar ervaring op het gebied van elektrische keuringen. Ons toegewijde team van dynamische topexperts, staat altijd klaar om u te adviseren. Wij verzorgen uw elektrische keuring in de kortste mogelijke tijd en tegen de beste prijs.

Bovendien beschikken onze inspecteurs over een tablet met een programma dat speciaal door Certinergie werd ontworpen voor het bewerken en opstellen van een keuringsverslag. Zo krijgt u een net en duidelijk verslag waar u onmiddellijk mee aan de slag kan.

Certinergie is een team van een honderdtal medewerkers, van wie een deel EPC-keurders voor Vlaanderen.

Er is altijd een Certinergie EPC-keurder bij u in de buurt. Neem gerust contact op via het gratis nummer 0800 82 171

Certinergie is een leidend erkend controleorganisme voor het afleveren van EPC-certificaten. Certinergie staat al voor 10 jaar ervaring op het gebied van energiecertificering, keuringen van elektrische installaties en stookolietanks verricht voor particulieren, vastgoedmakelaars, notarissen en elektrische installateurs.

Met ons online portaal kan u alles van A tot Z op afstand regelen: bestek, bestelling, planning, afspraak, verslag, betaling, evaluatie, …’Keep It Simple’.

Certinergie is meer dan enkel een EPC-keuringsorganisme, Certinergie is ook een erkend keuringsorganisme voor elektrische en gaskeuringen en een door het Waals Gewest erkende deskundige voor keuringen van stookolietanks.

Bespaar tijd en geld en vraag ons gelijktijdig verschillende keuringen (EPC, elektriciteit, gas, stookolietank) uit te voeren op een bepaald adres.

Onze voordelen op een rij:

Bestel eenvoudig een keuring online of via ons gratis telefoonnummer 0800/82171. Wij stellen per mail of telefonisch onmiddellijk een afspraak voor met datum en tijdstip.

Dankzij ons team van meer dan 30 medewerkers kunnen wij een afspraak altijd snel inplannen. Op uitdrukkelijk verzoek kan dit al binnen 24 uur. Bovendien versturen wij binnen 48 uur na ons bezoek het rapport.

Na ontvangst van de betaling wordt uw rapport onmiddellijk per mail of via de post verzonden, het rapport is eveneens te vinden in uw klantenportaal op onze website.

Is uw rapport zoekgeraakt tijdens een verhuizing? Kan u het niet meer vinden op het moment van de akte bij de notaris? U vindt uw rapport verslag altijd terug in uw persoonlijke zone op onze websitep>

MMaak bij verkoop van uw woning gebruik van onze voordelige COMBI-keuring (EPC-certificaat + elektrische keuring samen), waardoor u tijd (slechts 1 afspraak voor beide keuringen) en geld bespaart!

Prijzen elektrische keuring

De elektrische keuring wordt uitgevoerd door de vzw Certinergie. Certinergie garandeert een service met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Klik hier en ontdek snel hoeveel u bespaart.

Hieronder vindt u onze prijzen, geldig in heel België.

Elektrische Controle Prijs in Brussel/Wallonië (per meter) € 140 inclusief BTW*
Elektrische Controle Prijs in Vlaanderen (per meter) € 140 inclusief BTW*
Prijs per extra meter € 95 inclusief BTW*
Extra kosten voor grote huizen (> 401 m2) € 55 inclusief BTW*
* Inclusief Kortingen
* Online betaling bij uw bestelling
* Extra kosten kunnen van toepassing zijn in het geval van een niet-standaard woning

Klik hier voor een offerte op maat volgens uw regio en uw woning.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL