24/03/21 News Covid : We blijven u veilig bedienen Meer info

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de certinergie Diensten

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen enerzijds de fysieke of rechtspersoon die de certinergie Diensten bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privé-doeleinden (hierna "de Klant" genoemd) en anderzijds de BVBA en of VZW certinergie (met maatschappelijke zetel te 4537 Verlaine, Rue Haute Voie 59 KBO 0831.937.722) of desgevallend enige andere rechtspersoon die in de plaats zou treden van certinergie VZW. De klant zal op de hoogte gebracht worden van de exacte identiteit van de verkoper.

In functie van de situatie van de Klant (al dan niet consument) zijn bepaalde clausules van deze algemene bepalingen mogelijk niet op hem van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die op het certinergie-platform (de "certinergie Diensten") wordt geplaatst, ongeacht of het rechtstreeks via de website certinergie.be gebeurt of via een andere gebruikersinterface die desgevallend door een partner van certinergie ter beschikking wordt gesteld, meer bepaald een interface die bestemd is voor notarissen of vastgoedagenten.

2. Algemene bepalingen & definities

2. 1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elk geplaatste aanvraag van dienstverlening(en) bij Certinergie®. De algemene voorwaarden omvatten enerzijds alle hieronder opgesomde teksten maar ook alle specifieke clausules die uitdrukkelijk op de website www.certinergie.be, op het online bestelformulier en op de bestelbon van de klant worden vermeld. In geval van een conflict als gevolg van een ontoereikende interpretatie van deze algemene en specifieke voorwaarden voor het verlenen van diensten, wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen de hieronder vermelde algemene voorwaarden prevaleren en prevaleren boven de verplichtingen van de partijen. Certinergie® behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

2.2 De “Klant” wordt hierna als een consument gedefinieerd die hetzij als opdrachtgever, hetzij als vertegenwoordiger van een derde een bestelling plaatst, wijzigt, afrondt of annuleert die (on-) rechtsreeks de door Certinergie® dienstverlening(en) bij baat heeft. Als gevolg hiervan zal/zullen de directe en/of indirecte klant(en) hoofdelijk of wettelijk aansprakelijk zijn voor Certinergie®. Ze mogen in geen geval op wettelijke of feitelijke afwijkingen beroep doen die uit een mandaat of uit een volmacht voortvloeien verleend door een/door derden om de uitvoering van hun verplichtingen jegens Certinergie® uit te stellen, op te schorten, te wijzigen of stop te zetten. Algemene dienstverleningsvoorwaarden gelden derhalve op alle dienstverleningen.

2.3 Dienstverleningen van Certinergie® zullen enkel op het Belgisch grondgebied, in het Waalse, Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest verleend woorden. Certinergie® kan enkel de dienstverleningsopdracht(en) van haar Klant(en) uitvoeren op de exclusieve voorwaarde dat de installatie in het Waalse, Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is gelegen. Het diensten contract wordt in de door de Klant gekozen taal afgesloten, hetzij in het Frans, hetzij in het Nederlands.

2.4 Bij gebrek aan schriftelijke bewijzen, wordt de klant altijd verondersteld de dienstverleningen van Certinergie® in zijn eigen naam, voor zijn eigen persoon te hebben besteld.

3. Afsluiten van het contract op afstand

De voorstelling van de certinergie Diensten en de beschrijving ervan die raadpleegbaar zijn op de website www.certinergie.be of op enige andere gebruikersinterface, of die meegedeeld zijn via een ander communicatiemiddel op afstand, binden de verkoper niet en vormen geen aanbod in de burgerrechtelijke zin van het woord. Bijgevolg volstaat het niet om een reservatiedocument van certinergie Diensten in te vullen om een contract af te sluiten dat op dergelijke diensten betrekking heeft.

Het dienstencontract wordt afgesloten wanneer de bestelling op het certinergie-platform of per telefoon, fax, mail of formulier te vinden op het certinergie platform (op www.certinergie.be of interface die door een partner van certinergie ter beschikking wordt gesteld) wordt bevestigd bij mail of per telefoon door certinergie. Certinergie of de verkoper behouden zich het recht voor om, voor de veiligheid van de klant, bijkomende inlichtingen te vragen en - bij afwezigheid daarvan - de uitvoering van de bestelling te weigeren. Certinergie of de verkoper kunnen ook weigeren om geplaatste bestellingen uit te voeren wanneer blijkt dat de klant de intentie heeft om de certinergie Diensten op zijn beurt door te verkopen.

Certinergie kan de uitvoering van de certinergie Diensten aan derden toevertrouwen. De klant aanvaardt op voorhand om de bestelling van certinergie Diensten ofwel met de BVBA CERTINERGIE, af te sluiten. De Klant aanvaardt dat de exacte identiteit van de verkoper hem zal worden meegedeeld nadat hij zijn beschikbaarheid heeft kenbaar gemaakt voor de datum waarop de certinergie Diensten worden gepresteerd, en erkent dat er een rechtstreekse contractuele relatie zal ontstaan tussen hem en de verkoper (zoals toen geïdentificeerd) voor het presteren van de certinergie Diensten (en in dat geval zullen deze algemene voorwaarden de Klant en de verkoper rechtstreeks binden, elke verwijzing naar certinergie moet worden opgevat als een verwijzing naar de verkoper zelf).

Certinergie zal in elk geval aan de Klant de exacte identiteit en gegevens van de verkoper meedelen. De klant kan een bestelling niet annuleren omwille van de identiteit van de verkoper.

De consument, d.w.z. elke natuurlijke persoon die Certinergie diensten bestelt, met uitsluiting van enig professioneel karakter, door middel van een op afstand communicatiemiddel (website, call center, bestelling via de post, enz.), heeft het recht aan Certinergie (of aan de door Certinergie aangeduide verkoper) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop het dienstencontract werd gesloten.

De consument moet, om af te zien van de aankoop, gebruik maken van het herroeping formulier dat beschikbaar is op de website van Certinergie, of een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij zijn beslissing om af te zien van de overeenkomst beschrijft. De mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht moet vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen, zoals vermeldt in alinea 1, worden toegezonden. Het is aangeraden om de opzegging per aangetekende brief te sturen naar het adres van de vestigingsplaats vermeld in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.

De consument heeft niet het recht om van de aankoop af te zien indien, met zijn akkoord of op zijn verzoek, de uitvoering van de dienstenovereenkomst is begonnen vóór het einde van de termijn van 14 dagen die begint te lopen vanaf de dag die volgt op de dag van het sluiten van voornoemde overeenkomst, met dien verstande dat de verplaatsing van een aangestelde van Certinergie of van de verkoper op de dag die op verzoek van de consument is vastgesteld voor de dienstverlening, een begin van uitvoering met het akkoord van de consument vormt.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Certinergie het volledige door de consument betaalde bedrag terugbetalen binnen 14 dagen na de herroeping door de consument

4. Uitvoeringsmodaliteiten

4.1.De uitvoeringsdatum van de certinergie Diensten wordt per telefoon, per brief of per e-mail aan de klant meegedeeld, rekening houdende met de beschikbare momenten die hij bij de bestelling had meegedeeld. De Klant kan de aldus vastgelegde datum wijzigen, met naleving van de voorwaarden die in de bevestigingsbrief of -mail waren vastgelegd, hetzij door zijn bestelling te wijzigen op de website certinergie.be, hetzij door te telefoneren naar het nummer dat in de naar hem gestuurde brief / email staat, waarbij de Klant de eventuele kosten en wijzigingen van kosten die samenhangen met deze verandering van datum, op zich neemt.

4.2 Certinergie behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties aan derden, aangestelden of agenten toe te vertrouwen, binnen de beperkingen die toegelaten zijn door de wettelijke bepalingen en door de regels inzake erkenning of accreditatie.

4.3.De certinergie Diensten leiden tot het opstellen van verslagen of certificaten die inlichtingen bevatten over de installaties die de Klant ter analyse of controle aan certinergie heeft voorgelegd, alsook de resultaten van deze analyse of van deze controle (hierna de “Verslagen” genoemd). De Verslagen worden steeds opgesteld in naam en voor rekening van de Klant, zelfs wanneer deze heeft verklaard dat hij voor rekening van een derde optreedt.

Ze worden opgesteld en opgestuurd in één enkel exemplaar,aan de klant of aan de notaris naar keuze van de Klant in het Nederlands of in het Frans, behoudens de naleving van specifieke wettelijke bepalingen. De Verslagen worden opgestuurd per post en/of e-mail en nadat de Klant de certinergie Diensten volledig (hoofdsom, intresten en kosten) heeft betaald.

Indien de Klant over toegang tot een specifieke gebruikersinterface beschikt, dan wordt één exemplaar van de Verslagen via die gebruikersinterface ter beschikking gesteld. Bovendien, mits het uitdrukkelijke en voorafgaand akkoord van de Klant, zal certinergie erop letten om een kopie van het Verslag ter beschikking te stellen op een specifieke gebruikersinterface die de Klant heeft aangeduid en waarop een door de Klant aangeduide partner van certinergie op dat ogenblik geldig toegang heeft.

4.4. Certinergie neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de bewaring van het verslag. Het behoort dus tot verantwoordelijkheid van de Klant om het verslag te bewaren. Behoudens in geval van wettelijke bepaling of ingeval van een verplichting, zal Certinergie niet gebonden zijn een nieuwe copie van het Rapport naar de Klant te leveren na houdbaarheidsdatum van 36 maanden na het opsturen van het origineel.

4.5.De conclusies van het Verslag hebben uitsluitend betrekking op de vaststellingen die werden gedaan door de agenten van certinergie op het ogenblik van hun interventie. Alle installaties of toestellen die in de Verslagen worden vermeld, gelden als inventaris en gelden tussen certinergie en de Klant tot bewijs van het tegendeel. Tenzij anders vermeld, wordt elke daaropvolgende periodieke controle uitgevoerd op basis van het voorgaande verslag. 4.6.Met het oog op de uitvoering van het dienstencontract dat op afstand gesloten is, wordt de uitvoering van elke bestelde dienst geacht begonnen te zijn op de dag die voor de prestaties vastgelegd was, om 0u00. De verplaatsing van de agent die met de uitvoering van de opdracht belast is, vormt als dusdanig een element van uitvoering van de dienst. Bijgevolg kan, niettegenstaande het voorgaande artikel 3, geen enkel herroepingsrecht geldig worden uitgeoefend voor enige prestatie waarvan de uitvoering voorzien is binnen een termijn gelijk aan of korter dan 14 dagen na de afsluiting van het contract.

4.7.Om de certinergie Diensten in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, moet de Klant, al naargelang de aard van die diensten:

- aan de agenten van certinergie de documenten ter beschikking stellen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de certinergie Diensten;

- erop letten de vergunningen te bekomen en de toegangsformaliteiten te vervullen, met de agenten mee te gaan, hen de richtlijnen mee te delen die moeten nageleefd worden binnen de onderzochte installatie, en de diverse apparaten of veiligheidsuitrustingen tot hun beschikking te stellen die bij de installatie horen;

- via een verantwoordelijke, aan de agenten de specifieke inlichtingen en instructies meedelen betreffende de onderzochte installatie en die van dien aard zijn dat zij de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van de agenten waarborgen. Een kopie van die informatie kan ook meegedeeld worden aan de Directeur van de Dienst preventie & bescherming van CERTINERGIE;

- erop letten dat er een afgevaardigde van de Klant ter plaatse aanwezig is die de nodige toegangen verschaft en die de te controleren toestellen zo nodig kan doen werken.

In het algemeen moet de Klant erop letten de nodige maatregelen te treffen teneinde elk beletsel voor de goede uitvoering van de toevertrouwde taak weg te nemen of bij te sturen.

Bij tekortkomingen aan de voorgaande bepalingen, kan certinergie niet garanderen dat de certinergie Diensten goed gepresteerd worden, en kan certinergie evenmin de bij de bestelling aangekondigde prijzen, noch de mededeling van een Verslag binnen de overeengekomen termijnen garanderen.

5. Verplichtingen van de partijen – aansprakelijkheid

5.1.De verplichtingen van certinergie zijn beperkt tot de verplichtingen die de regelgeving inzake erkende controleorganismen of erkende personen oplegt. Certinergie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen.

De Klant erkent dat, door een dienstencontract af te sluiten, certinergie zich niet in de plaats stelt van de Klant, en de Klant evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. Certinergie neemt geen enkele verplichting van de Klant tegenover enige derde op zich, beperkt of vernietigt deze niet, en ontlast de Klant er niet van.

5.2.De uitvoering van certinergie Diensten heeft enkel betrekking op de zichtbare en bereikbare elementen van de te controleren toestellen, uitrustingen of installaties.

5.3.Elke klacht of beroep moet schriftelijk worden ingediend via het adres contact@certinergie.be of via de "submit a complaint" knop in uw klanten portaal en dit binnen de kortst mogelijke tijd na het einde van de inspectiediensten of na het afleveren van het rapport. Indien binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht of het beroep blijkt dat de agenten van Certinergie hun verplichtingen niet zijn nagekomen, zullen de agenten van Certinergie op eigen kosten een nieuwe opdracht uitvoeren om de Certinergie diensten die het voorwerp uitmaken van de klacht of het beroep te leveren.

Bij gebreke hiervan en na 30 dagen wordt geen enkele klacht of wijziging aanvaard.

5.4. Certinergie kan tegenover de Klant enkel aansprakelijk gesteld worden voor zijn bedrog of zware fout of voor die van zijn aangestelden of mandatarissen.

Als de Klant een consument is, kan certinergie tegenover de Klant enkel aansprakelijk gesteld worden voor zijn bedrog of zware fout of voor die van zijn aangestelden of mandatarissen, en voor de niet-uitvoering van een verplichting die een van de voornaamste prestaties van het dienstencontract omvat, behoudens in geval van overmacht. In elk geval blijven de algemene regels betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid volledig van toepassing, meer bepaald in het geval van gedeelde of gezamenlijke fouten.

Het totale bedrag van de aansprakelijkheid van certinergie tegenover de Klant omwille van verliezen, schade of uitgaven, ongeacht de aard of de herkomst ervan - uitgezonderd overlijden of letselschade die berokkend worden aan een Klant die consument is - wordt voor elke gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs exclusief BTW die aan certinergie betaald is op basis van het contract voor certinergie Diensten waarvan de niet-uitvoering de enige oorzaak voor het verlies, de schade of de uitgaven is.

5.5.Onder voorbehoud van het 1ste lid, draagt certinergie geen enkele aansprakelijkheid tegenover de Klant of derden:

(a) ingeval van verlies, schade of uitgaven die voortvloeien uit:

(i) het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke van zijn verplichtingen die in deze algemene voorwaarden of in het dienstencontract zijn beschreven; of uit

(ii) elk onjuist resultaat, verslag of attest dat volgt uit een onduidelijke, foute, onvolledige, dubbelzinnige of valse informatie die aan de BVBA CERTINERGIE of aan een van haar agenten is bezorgd ;

(b) in geval van verlies van winsten, verlies van productie, verlies van activiteiten of kosten die gemaakt worden door een onderbreking van de activiteiten, verlies van inkomsten, verlies van opportuniteiten, verlies van contracten, verlies van verhoopte winst, verlies van gebruik, verlies van Clientèle, of aantasting van de reputatie, het niet realiseren van voortijdige besparingen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om producten terug te roepen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om het verlies te beperken, en het verlies of de schade die voortvloeit uit vorderingen die zijn ingesteld door derden (inclusief, zonder dat dit beperkend is, vorderingen op basis van productaansprakelijkheid) die de Klant zou kunnen lijden;

De klant dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel en erop te letten dat de bewoordingen van dit artikel tegenover hen tegenstelbaar zijn.

5.6.Een vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van Certinergie of van de verkoper, om welke reden dan ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding en/of interesten. De termijnen, te goeder trouw, vermeld in de bestelling of in de samenvatting ervan, zijn slechts indicatief en vormen geen essentiële voorwaarde van het dienstencontract, tenzij de klant dit bij de bestelling heeft aangegeven en, om Certinergie in staat te stellen zich naar behoren te organiseren, hiervan de precieze reden heeft opgegeven.

5.7 De klant geeft zijn akkoord dat de professionele tussenpersonnen zijn informatie tijdens de bestelling ook hun controle verslaggen kunnen inkijken.

Persoonsgegevens

Het document “Privacy – certinergie” dat beschikbaar is op certinergie.be, maakt wezenlijk deel uit van deze algemene voorwaarden en de Klant erkent dat hij kennis heeft genomen van dat document en het samen met deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

6. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten van welke aard dan ook, op het Verslag en op de gegevens die erin staan, inclusief het recht sui generis van de producent van de databank, blijven de exclusieve eigendom van certinergie, niettegenstaande elke andersluidende bepaling.

Door de uitvoering van dit contract verkrijgt de Klant een beperkt gebruiksrecht van het Verslag als dusdanig, voor zijn strikt persoonlijke behoeften, en desgevallend voor de persoonlijke behoeften van elke opvolger zoals de eigenaar of de huurder van het goed, met dien verstande dat alle andere rechten op reproductie, publieke mededeling, verspreiding, het maken van uittreksels of opnieuw gebruiken van het Verslag of van de gegevens die erin staan, uitdrukkelijk voorbehouden worden aan certinergie

De door Certinergie verwerkt gegevens en hun inhoud in het kader van hun dienstverlening zijn eigendom van Certinergie. Certinergie behoudt zich het recht voor om deze inhoud te delen en te gebruiken om haar producten en diensten te leveren en te verbeteren.

De opdrachtgever geeft Certinergie toestemming om alle door haar doorgegeven informatie te gebruiken. Het gebruik van de Informatie kan resulteren tot de reproductie, representatie, aanpassing, verspreiding, in alle vormen.

De inhoud en het gebruik ervan kan op elk moment door de klant worden verwijderd door een eenvoudig verzoek via mail aan volgend adres: info@certinergie.be

7. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de Verslagen de uitsluitende eigendom van de BVBA certinergie totdat de factuur volledig betaald is. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico op verlies of schade over op de Klant zodra deze in het bezit is van de Verslagen.

8. Prijs en facturatie

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen BTW inclusief en in Euro uitgedrukt. Vervoerkosten zijn uitdrukkelijk aangeduid (indien van toepassing). Certinergie® behoudt zich het recht voor om aangeduide prijzen te allen tijde te wijzigen. De afgesproken prijs komt overeen met de prijs van toepassing op het moment van het plaatsen van uw bestelling. Om de een of andere reden kunnen prestatieverleningen en bijkomende kosten hoger zijn dan afgesproken. In afwijking van het geplande project gaat het hier meer in het bijzonder om eventuele bijkomende onderzoeken als het blijkt dat de informatie onvolledig of onjuist is of niet op tijd door de Klant verstrekt is of op basis van waarnemingen die tijdens de uitvoering van de dienstverlening zijn vastgesteld. Volgens aangeduide tarieven van toepassing op de site www.certinergie.be zullen uw dienstverleningen en uw daaraan verbonden mogelijke extrakosten gefactureerd worden.

Onverminderd het herroepingsrecht bedoeld in artikel 3, zal elke annulering binnen 24 werkuren vóór de dag van de afspraak (d.w.z. binnen 48 werkuren als de annulering op de vooravond van een feestdag valt of binnen 72 werkuren als de annulering op de vooravond van een weekend valt) u gefactureerd worden ter waarde van 80 € exclusief BTW per bestelde controle. Elke annulering van een controle de dag voor de afspraak wordt gefactureerd aan 80 € excl. BTW per bestelde controle, tenzij een nieuwe afspraak werd gepland op de dag van de annulering binnen een termijn van maximum 15 dagen vanaf de dag van de controle. Een bijkomende vaste vergoeding van € 25,- exclusief BTW per 20 minuten verplaatsing (langer dan 15 minuten) zal aan de klant aangerekend worden. Extrakosten voor onnodige verplaatsingen op aanvraag van de Klant worden hier tot € 80,- exclusief BTW voor aangerekend. Bij voorafbetaling en bij niet-uitvoering van de dienstverleningsopdracht, om welke reden dan ook, behoudt Certinergie® zich het recht voor om € 10 voor de administratiekosten voor het beheer van haar betalingen extra te factureren. Bij vooruitbetaling, behoudt Certinergie® zich het recht voor om alle supplementen aan te rekenen die op het moment van het plaatsen van de dienstverleningsopdracht incorrect was, tegen de tarieven die online op www.certinergie.be gepubliceerd zijn.

Indien de consument, zoals gedefinieerd in artikel 3, uitdrukkelijk heeft verzocht om met de uitvoering te beginnen tijdens de in hetzelfde artikel aangegeven herroepingstermijn, zal Certinergie, indien van toepassing, een bedrag factureren dat evenredig is aan de geleverde diensten, inclusief administratieve taken, tot aan het moment van herroeping.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. De Klant behoudt zich het recht voor om zijn bestelling van dienstverleningen volgens de betalingsmethode die hij onder de hierna vermelde mogelijkheden op www.certinergie.be naar eigen goeddunken heeft gekozen: (1) Online voorafbetaling bij het maken van afspraken via de website (vóór de uitvoering van de opdracht) (2) Voorafbetaling per bankoverschrijving (vóór de uitvoering van de opdracht) (3) Betaling per bankoverschrijving na ontvangst van de factuur (4) Betaling met cash geld of via een kaartbetalingssysteem. Facturen dienen uitsluitend aan Certinergie® of aan de verkoper in eigen persoon betaald te worden. Bijgevolg kan Certinergie® niet aansprakelijk op geen enkele wijze worden gehouden om haar vereffening aan derden te vereisen. Interventierapporten zullen pas naar de Klant gestuurd of doorgemaild worden nadat Certinergie® zijn betaling heeft ontvangen. Certinergie® behoudt zich het recht voor om het aantal betalingsmethodes te beperken of toe te nemen. Alle desbetreffende relevante informatie over dit onderwerp zal vóór het plaatsen van uw bestelling op de website www.certinergie.be meegedeeld worden. 

9.2 In geval van een door een Klant of een door derde ingediende bestelling, hetzij als opdrachtgever hetzij als vertegenwoordiger weigert of niet in staat is om de een of andere reden de factuur te betalen behoudt Certinergie® zich het recht voor om de derde de betaling van de opgemaakte factuur te eisen gezien dat hij of zij om zijn verplichtingen jegens Certinergie® dient uit te voeren. Als een bestelbon bij het plaatsen van een bestelling door Certinergie® werd opgemaakt of als dit bon door een derde met kopij van zijn identiteitskaart in bijlage werd ondertekend, dienen alle documenten (per email of op de klantenzone) binnen twee weken na het plaatsen van de bestelling doorgestuurd te worden.

9.3 Achterstand en weigeringsbetaling. In geval van achterstand in de betalingen behoudt Certinergie® zich het recht voor om de uitvoering van haar diensten zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten en deze te hervatten totdat de openstaande saldo van de factuur betaald is (behoudens andersluidend advies van de Klant). In sommige gevallen schrijft de regelgeving voor dat regelgevende instanties van de opschorting van dienstverleningen op de hoogte dienen gebracht te worden. Om de een of andere reden, elke betalingsweigering dient zo spoedig mogelijk vóór het begin van de dienstopdracht bij voorkeur meegedeeld te worden. In geval van ter plaatse geplande betaling dient de weigering of onmogelijkheid tot betaling vóór de aanvang van zijn opdracht uiterlijk ter plaatse aan de agent worden meegedeeld. In dat geval wordt elk geheel of gedeeltelijk onbetaald bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met:

a) een verplaatsingsvergoeding ter dekking van de verplaatsingen van het personeelslid ten bedrage van € 80 ;

b) de onmiddellijke betaling van alle andere openstaande facturen, ook degene die op de dag van de controle of de dienst ter plaatse nog niet opeisbaar zijn;

c) een strafrechtelijke vergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag, met dien verstande dat deze verhoging niet lager dan € 80 mag zijn.

d) verwijlinteresten op onbetaalde bedragen, volgens de rentevoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties berekend, en per dag vanaf de vervaldag aangerekend.

e) een aanmaningsvergoeding van € 7,5 per verzonden aanmaningsbrief, alsook een forfaitaire aanmaningsvergoeding van € 50 per verzonden aanmaningsbrief. Indien de betaling van de opdracht in het contract na ontvangst van de factuur is voorzien, dienen elke weigering binnen acht dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur met een betaling vereffend te worden.

In dit geval worden alle gehele of gedeeltelijke bedragen die op de vervaldatum onbetaald blijven automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt verhoogd:

a) de vereffening met een betaling van alle andere openstaande facturen, zelfs degene die nog niet vervallen zijn.

b) bij wijze van schadevergoeding een forfaitair bedrag van 15% als strafbeding met een minimumbedrag van € 80.

(c) de rente op onbetaalde bedragen, volgens de geldende rentevoet die zoals in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties bepaald berekend is, en per dag vanaf de vervaldag aangerekend.

(d) herinneringsvergoedingen van € 7,5 per verzonden aanmaningsbrief, alsmede een forfaitaire herinneringsvergoeding van € 50 per verzonden aanmaningsbrief.

Wanneer Certinergie een consument het oorspronkelijk betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen, wordt elk bedrag dat op de vervaldag of, bij gebreke daaraan, veertien dagen na het verzoek daartoe, geheel of gedeeltelijk niet is betaald, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt vermeerderd:

a) een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag als boetebeding, zonder dat deze verhoging minder dan 80 € mag bedragen;

b) interesten op de niet-betaalde bedragen, berekend op basis van de geldende rentevoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldag;

c) een herinneringsrecht van 7,5 euro per verzonden herinneringsbrief, alsmede een forfaitair herinneringsrecht van 50 euro per verzonden ingebrekestelling, behoudens misbruik van recht

Elke wijziging in de situatie van de Klant, zoals de verkoop of de gehele of gedeeltelijke kapitaalinbreng, de dood, de onbekwaamheid, financiële moeilijkheden of de opschorting van betalingen, de inbeslagname van bezittingen, minnelijke regelingen, juridische gerechtelijke incasso, de tijdelijke opschorting van vervolgingen, het crediteurenakkoord, het faillissement of een soortgelijke procedure, de ontbinding of wijziging van de rechtsvorm zelfs na een gedeeltelijke uitvoering van contracten of het plaatsen van bestellingen leidt tot de toepassing van dezelfde hierboven beschreven gelijkaardige maatregelen in geval van niet-betaling.

10. Overmacht

Indien de BVBA certinergie belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de opdracht belast is, of het feit dat de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal de BVBA certinergie onmiddellijk contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken.

De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

11. Varia

Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.
GDPR : ons privacy beleid is hier beschikbaar

12. Toepasbaar recht en regeling van geschillen

Voor elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit document zal een minnelijke regeling gezocht worden. Indien het geschil voortduurt, zal het volgens het Belgische recht worden beslecht, uitsluitend door de Franstalige rechtbanken van Brussel, waarbij de zaak zal worden doorverwezen door de meest gerede partij, de partijen die reeds de Franse taal voor de procedure hebben gekozen.

13. Contact

Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de klant telefoneren naar het nummer 04/22.88.717 (alle werkdagen van 9u tot 17u) of contact nemen via certinergie.be, onverminderd artikel 5.4. van deze algemene voorwaarden.

Rev 9

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2021 Certinergie Luxembourg SARL