Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de certinergie Diensten

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen enerzijds de fysieke of rechtspersoon die de certinergie Diensten bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privé-doeleinden (hierna "de Klant" genoemd) en anderzijds de BVBA en of VZW certinergie (met maatschappelijke zetel te 4537 Verlaine, Rue Haute Voie 59 KBO 0831.937.722) of desgevallend enige andere rechtspersoon die in de plaats zou treden van certinergie VZW. De klant zal op de hoogte gebracht worden van de exacte identiteit van de verkoper. In functie van de situatie van de Klant (al dan niet consument) zijn bepaalde clausules van deze algemene bepalingen mogelijk niet op hem van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die op het certinergie-platform (de "certinergie Diensten") wordt geplaatst, ongeacht of het rechtstreeks via de website certinergie.be gebeurt of via een andere gebruikersinterface die desgevallend door een partner van certinergie ter beschikking wordt gesteld, meer bepaald een interface die bestemd is voor notarissen of vastgoedagenten.

2. Algemene bepalingen & definities

2.1.Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van certinergie Diensten. Alle andere bepalingen of voorwaarden, ook diegene vermeld zijn op de bestelbon van de Klant, zijn hierbij uitgesloten en de Klant ziet ervan af door deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Certinergie kan deze algemene voorwaarden op elk ogenblik aanpassen. De voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van een bestelling van certinergie Diensten, blijven echter van toepassing op de uitvoering van die diensten, tot aan de volgende bestelling die de Klant plaatst. 2.2.De certinergie Diensten worden uitsluitend op het Belgische grondgebied (Brussel, Vlaanderen en Wallonnië) gepresteerd. Certinergie kan de bestelling van de Klant uitsluitend aanvaarden indien het adres van de installatie waarvoor de certinergie Diensten worden besteld, in België (Brussel, Vlaanderen en Wallonnië) ligt. Het contract kan, naar keuze van de klant, in het Nederlands of in het Frans worden gesloten. Ook de andere gegevens kunnen in een van deze twee talen worden uitgewisseld. De Klant zal het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst, niet kunnen inroepen om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. 2.3.De Klant bestelt de certinergie Diensten steeds in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening en kan zich niet beroepen op uitzonderingen (in rechte of in feite) die samenhangen met een mandaat of een volmacht die door een of meerdere derden zijn toegekend, om de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover certinergie of de verkoper uit te stellen, op te schorten of stop te zetten.

3. Afsluiten van het contract op afstand

De voorstelling van de certinergie Diensten en de beschrijving ervan die raadpleegbaar zijn op de website www.certinergie.be of op enige andere gebruikersinterface, of die meegedeeld zijn via een ander communicatiemiddel op afstand, binden de verkoper niet en vormen geen aanbod in de burgerrechtelijke zin van het woord. Bijgevolg volstaat het niet om een reservatiedocument van certinergie Diensten in te vullen om een contract af te sluiten dat op dergelijke diensten betrekking heeft. Het dienstencontract wordt afgesloten wanneer de bestelling op het certinergie-platform of per telefoon, fax, mail of formulier te vinden op het certinergie platform (op www.certinergie.be of interface die door een partner van certinergie ter beschikking wordt gesteld) wordt bevestigd bij mail of per telefoon door certinergie. Certinergie of de verkoper behouden zich het recht voor om, voor de veiligheid van de klant, bijkomende inlichtingen te vragen en - bij afwezigheid daarvan - de uitvoering van de bestelling te weigeren. Certinergie of de verkoper kunnen ook weigeren om geplaatste bestellingen uit te voeren wanneer blijkt dat de klant de intentie heeft om de certinergie Diensten op zijn beurt door te verkopen. Certinergie kan de uitvoering van de certinergie Diensten aan derden toevertrouwen. De klant aanvaardt op voorhand om de bestelling van certinergie Diensten ofwel met de BVBA CERTINERGIE, af te sluiten. De Klant aanvaardt dat de exacte identiteit van de verkoper hem zal worden meegedeeld nadat hij zijn beschikbaarheid heeft kenbaar gemaakt voor de datum waarop de certinergie Diensten worden gepresteerd, en erkent dat er een rechtstreekse contractuele relatie zal ontstaan tussen hem en de verkoper (zoals toen geïdentificeerd) voor het presteren van de certinergie Diensten (en in dat geval zullen deze algemene voorwaarden de Klant en de verkoper rechtstreeks binden, elke verwijzing naar certinergie moet worden opgevat als een verwijzing naar de verkoper zelf). Certinergie zal in elk geval aan de Klant de exacte identiteit en gegevens van de verkoper meedelen. De klant kan een bestelling niet annuleren omwille van de identiteit van de verkoper. De consument, dus elke fysieke persoon die certinergie Diensten bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben, via een communicatiemiddel op afstand (website, call center, postorderverkoop, enz.), heeft het recht om aan certinergie (of aan de door certinergie aangestelde verkoper) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten. De verzending van de intrekking binnen deze termijn volstaat voor het behoud van de intrekkingstermijn. De intrekking moet per aangetekende brief naar het adres van de uitbatingszetel gestuurd worden, dat vermeld staat in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, met vermelding van het contractnummer dat bij de afsluiting van het contract aan de consument meegedeeld is. De consument beschikt niet over een herroepingsrecht indien de uitvoering van het dienstencontract, met zijn instemming of op zijn verzoek, reeds begon vóór het einde van die termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten, met dien verstande dat de verplaatsing van een aangestelde van certinergie of van de verkoper op de voor de prestatie afgesproken dag, een aanvang van uitvoering met het akkoord van de consument vormt.

4. Uitvoeringsmodaliteiten

4.1.De uitvoeringsdatum van de certinergie Diensten wordt per telefoon, per brief of per e-mail aan de klant meegedeeld, rekening houdende met de beschikbare momenten die hij bij de bestelling had meegedeeld. De Klant kan de aldus vastgelegde datum wijzigen, met naleving van de voorwaarden die in de bevestigingsbrief of -mail waren vastgelegd, hetzij door zijn bestelling te wijzigen op de website certinergie.be, hetzij door te telefoneren naar het nummer dat in de naar hem gestuurde brief / email staat, waarbij de Klant de eventuele kosten en wijzigingen van kosten die samenhangen met deze verandering van datum, op zich neemt. 4.2 Certinergie behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties aan derden, aangestelden of agenten toe te vertrouwen, binnen de beperkingen die toegelaten zijn door de wettelijke bepalingen en door de regels inzake erkenning of accreditatie. 4.3.De certinergie Diensten leiden tot het opstellen van verslagen of certificaten die inlichtingen bevatten over de installaties die de Klant ter analyse of controle aan certinergie heeft voorgelegd, alsook de resultaten van deze analyse of van deze controle (hierna de “Verslagen” genoemd). De Verslagen worden steeds opgesteld in naam en voor rekening van de Klant, zelfs wanneer deze heeft verklaard dat hij voor rekening van een derde optreedt. Ze worden opgesteld en opgestuurd in één enkel exemplaar,aan de klant of aan de notaris naar keuze van de Klant in het Nederlands of in het Frans, behoudens de naleving van specifieke wettelijke bepalingen. De Verslagen worden opgestuurd per post en/of e-mail en nadat de Klant de certinergie Diensten volledig (hoofdsom, intresten en kosten) heeft betaald. Indien de Klant over toegang tot een specifieke gebruikersinterface beschikt, dan wordt één exemplaar van de Verslagen via die gebruikersinterface ter beschikking gesteld. Bovendien, mits het uitdrukkelijke en voorafgaand akkoord van de Klant, zal certinergie erop letten om een kopie van het Verslag ter beschikking te stellen op een specifieke gebruikersinterface die de Klant heeft aangeduid en waarop een door de Klant aangeduide partner van certinergie op dat ogenblik geldig toegang heeft. 4.4. Certinergie neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de bewaring van het verslag. Het behoort dus tot verantwoordelijkheid van de Klant om het verslag te bewaren. Behoudens in geval van wettelijke bepaling of ingeval van een verplichting, zal Certinergie niet gebonden zijn een nieuwe copie van het Rapport naar de Klant te leveren na houdbaarheidsdatum van 36 maanden na het opsturen van het origineel. 4.5.De conclusies van het Verslag hebben uitsluitend betrekking op de vaststellingen die werden gedaan door de agenten van certinergie op het ogenblik van hun interventie. Alle installaties of toestellen die in de Verslagen worden vermeld, gelden als inventaris en gelden tussen certinergie en de Klant tot bewijs van het tegendeel. Tenzij anders vermeld, wordt elke daaropvolgende periodieke controle uitgevoerd op basis van het voorgaande verslag. 4.6.Met het oog op de uitvoering van het dienstencontract dat op afstand gesloten is, wordt de uitvoering van elke bestelde dienst geacht begonnen te zijn op de dag die voor de prestaties vastgelegd was, om 0u00. De verplaatsing van de agent die met de uitvoering van de opdracht belast is, vormt als dusdanig een element van uitvoering van de dienst. Bijgevolg kan, niettegenstaande het voorgaande artikel 3, geen enkel herroepingsrecht geldig worden uitgeoefend voor enige prestatie waarvan de uitvoering voorzien is binnen een termijn gelijk aan of korter dan 14 dagen na de afsluiting van het contract. 4.7.Om de certinergie Diensten in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, moet de Klant, al naargelang de aard van die diensten: aan de agenten van certinergie de documenten ter beschikking stellen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de certinergie Diensten; erop letten de vergunningen te bekomen en de toegangsformaliteiten te vervullen, met de agenten mee te gaan, hen de richtlijnen mee te delen die moeten nageleefd worden binnen de onderzochte installatie, en de diverse apparaten of veiligheidsuitrustingen tot hun beschikking te stellen die bij de installatie horen; via een verantwoordelijke, aan de agenten de specifieke inlichtingen en instructies meedelen betreffende de onderzochte installatie en die van dien aard zijn dat zij de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van de agenten waarborgen. Een kopie van die informatie kan ook meegedeeld worden aan de Directeur van de Dienst preventie & bescherming van CERTINERGIE; erop letten dat er een afgevaardigde van de Klant ter plaatse aanwezig is die de nodige toegangen verschaft en die de te controleren toestellen zo nodig kan doen werken. In het algemeen moet de Klant erop letten de nodige maatregelen te treffen teneinde elk beletsel voor de goede uitvoering van de toevertrouwde taak weg te nemen of bij te sturen. Bij tekortkomingen aan de voorgaande bepalingen, kan certinergie niet garanderen dat de certinergie Diensten goed gepresteerd worden, en kan certinergie evenmin de bij de bestelling aangekondigde prijzen, noch de mededeling van een Verslag binnen de overeengekomen termijnen garanderen.

5. Verplichtingen van de partijen – aansprakelijkheid

5.1.De verplichtingen van certinergie zijn beperkt tot de verplichtingen die de regelgeving inzake erkende controleorganismen of erkende personen oplegt. Certinergie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen. De Klant erkent dat, door een dienstencontract af te sluiten, certinergie zich niet in de plaats stelt van de Klant, en de Klant evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. Certinergie neemt geen enkele verplichting van de Klant tegenover enige derde op zich, beperkt of vernietigt deze niet, en ontlast de Klant er niet van. 5.2.De uitvoering van certinergie Diensten heeft enkel betrekking op de zichtbare en bereikbare elementen van de te controleren toestellen, uitrustingen of installaties. 5.3.Elke klacht met betrekking tot prestaties uitgevoerd door Certinergie of elke bezwaar met betrekking tot besluit van keuring uitgevoerd door Certinergie moet schriftelijk en zo snel mogelijk neergelegd worden na de keuring of de overhandiging van het verslag. Indien binnen de 30 dagen volgend op het ontvangen van de klacht blijkt dat Certinergie tekortschoot in zijn verplichten of op enige wijze fouten heeft begaan in de uitvoering, zal Certinergie op eigen kosten binnen een redelijke termijn een nieuwe keuring uitvoeren om de Certinergie Diensten te presteren die het voorwerp van de klacht uitmaken. 5.4. Certinergie kan tegenover de Klant enkel aansprakelijk gesteld worden voor zijn bedrog of zware fout of voor die van zijn aangestelden of mandatarissen. Als de Klant een consument is, kan certinergie tegenover de Klant enkel aansprakelijk gesteld worden voor zijn bedrog of zware fout of voor die van zijn aangestelden of mandatarissen, en voor de niet-uitvoering van een verplichting die een van de voornaamste prestaties van het dienstencontract omvat, behoudens in geval van overmacht. In elk geval blijven de algemene regels betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid volledig van toepassing, meer bepaald in het geval van gedeelde of gezamenlijke fouten. Het totale bedrag van de aansprakelijkheid van certinergie tegenover de Klant omwille van verliezen, schade of uitgaven, ongeacht de aard of de herkomst ervan - uitgezonderd overlijden of letselschade die berokkend worden aan een Klant die consument is - wordt voor elke gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs exclusief BTW die aan certinergie betaald is op basis van het contract voor certinergie Diensten waarvan de niet-uitvoering de enige oorzaak voor het verlies, de schade of de uitgaven is. 5.5.Onder voorbehoud van het 1ste lid, draagt certinergie geen enkele aansprakelijkheid tegenover de Klant of derden: (a) ingeval van verlies, schade of uitgaven die voortvloeien uit: (i) het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke van zijn verplichtingen die in deze algemene voorwaarden of in het dienstencontract zijn beschreven; of uit (ii) elk onjuist resultaat, verslag of attest dat volgt uit een onduidelijke, foute, onvolledige, dubbelzinnige of valse informatie die aan de BVBA CERTINERGIE of aan een van haar agenten is bezorgd ; (b) in geval van verlies van winsten, verlies van productie, verlies van activiteiten of kosten die gemaakt worden door een onderbreking van de activiteiten, verlies van inkomsten, verlies van opportuniteiten, verlies van contracten, verlies van verhoopte winst, verlies van gebruik, verlies van Clientèle, of aantasting van de reputatie, het niet realiseren van voortijdige besparingen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om producten terug te roepen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om het verlies te beperken, en het verlies of de schade die voortvloeit uit vorderingen die zijn ingesteld door derden (inclusief, zonder dat dit beperkend is, vorderingen op basis van productaansprakelijkheid) die de Klant zou kunnen lijden; De klant dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel en erop te letten dat de bewoordingen van dit artikel tegenover hen tegenstelbaar zijn. 5.6.Een vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van certinergie of van de verkoper, om welke reden dan ook, geeft geen recht op schadeloosstelling en/of interesten. De termijnen die worden te goeder trouw in de bestelling of het overzicht ervan zijn vermeld, zijn louter indicatief en vormen geen wezenlijke voorwaarde van het dienstencontract. 5.7 De klant geeft zijn akkoord dat de professionele tussenpersonnen zijn informatie tijdens de bestelling ook hun controle verslaggen kunnen inkijken. Persoonsgegevens Het document “Privacy – certinergie” dat beschikbaar is op certinergie.be, maakt wezenlijk deel uit van deze algemene voorwaarden en de Klant erkent dat hij kennis heeft genomen van dat document en het samen met deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

6. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten van welke aard dan ook, op het Verslag en op de gegevens die erin staan, inclusief het recht sui generis van de producent van de databank, blijven de exclusieve eigendom van certinergie, niettegenstaande elke andersluidende bepaling. Door de uitvoering van dit contract verkrijgt de Klant een beperkt gebruiksrecht van het Verslag als dusdanig, voor zijn strikt persoonlijke behoeften, en desgevallend voor de persoonlijke behoeften van elke opvolger zoals de eigenaar of de huurder van het goed, met dien verstande dat alle andere rechten op reproductie, publieke mededeling, verspreiding, het maken van uittreksels of opnieuw gebruiken van het Verslag of van de gegevens die erin staan, uitdrukkelijk voorbehouden worden aan certinergie

7. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de Verslagen de uitsluitende eigendom van de BVBA certinergie totdat de factuur volledig betaald is. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico op verlies of schade over op de Klant zodra deze in het bezit is van de Verslagen.

8. Prijs en facturatie

De prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. De eventuele verplaatsingskosten zijn vermeld. De vermelde prijzen kunnen steeds aangepast worden. Indien er een bestelling geplaatst wordt, geldt de prijs die op het ogenblik van de bestelling van toepassing is voor de overeengekomen diensten. De prestaties en de nodige kosten kunnen, om welke reden dan ook, groter zijn dan voorzien was. Dat is meer bepaald zo voor de bijkomende onderzoeken die, in afwijking van het vastgelegde programma of indien de Klant onvolledige of onjuiste inlichtingen had verstrekt, noodzakelijk zouden worden op basis van de vaststellingen die tijdens de uitvoering van de prestaties ter plaatse zijn gedaan. De prijs van deze prestaties en de kosten worden gefactureerd volgens de barema’s terug te vinden op certinergie.be. Elke annulering van de keuring op de dag of de dag ervoor, inclusief niet-werkdagen, zal gefactureerd worden aan 80,00 EUR excl. BTW per gevraagde keuring. Dit bedrag zal niet gefactureerd worden als een nieuwe datum van de keuring wordt vastgesteld binnen een periode van 15 dagen na de annulering. De verplaatsingskost voor het afhalen en terugbrengen van de sleutels is gratis onder de 15 minuten rijtijd van het pand van controle. Vanaf dan wordt er een forfaitaire kost aangerekend aan de aanvrager van 25€ excl. BTW per schijf van 20 min. extra rijtijd.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 De Klant kan, naar zijn eigen keuze en volgens de modaliteiten die voorzien zijn op certinergie.be, zijn bestelling op een van de volgende manieren betalen: (1) Online betaling tijdens de bestelling via de website en vooraleer de keuring plaats vind (2) Betaling via bankoverschrijving vooraleer de keuring plaats vind (3) Betaling via bankoverschrijving na ontvangst van de factuur. (4) Cash betaling ter plaatse of via een betalingssysteem met bancontact. De factuur moet uitsluitend en persoonlijk aan certinergie of aan de verkoper betaald worden. Bijgevolg kan het nooit zo zijn dat certinergie de betaling bij derden moeten opvragen. De Verslagen worden naar de Klant verstuurd zodra certinergie de betaling ontvangen heeft. Certinergie mag zonder opgave van motief de beschikbaarheid van sommige betalingswijzen uitstellen, opschorten of beperken. Dit zal vóór de bestelling op de website certinergie.be gemeld worden. In het geval van een betaling voor de keuring, Certinergie heeft het recht om alle extra bedragen ten wijde aan een slechte omschrijving van het goed toe te voegen. Als herinnering, de omschrijving van de missie moet overeenkomen met de realiteit die wordt vastgesteld door CERTINERGIE ter plaatse. In het kader van een voorbetaalde betaling en in geval van niet doorgeveoerde missie om om het even welke reden, behoud Certinergie het recht om 10€ te vragen voor administratieve kosten. 9.2Achterstallen en weigering tot betaling Bij achterstallige betalingen behoudt de BVBA certinergie zich het recht voor om haar prestaties zonder aanmaning op te schorten en deze, behoudens andersluidend bericht van de Klant, te hervatten zodra de betaling in orde is. In bepaalde gevallen verplicht de regelgeving dat men het opschorten van de prestaties aan de voogdij-overheden moet meedelen. Elke weigering om te betalen, om welke reden dan ook, moet uiterlijk vóór het begin van de aanvang van de opdracht meegedeeld worden. Indien de betaling ter plaatse is voorzien, moet de weigering of onmogelijkheid om te betalen uiterlijk vóór de aanvang van de opdracht aan, de agent ter plaatse meegedeeld worden. Elk (geheel of gedeeltelijk) onbetaald bedrag zal automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt vermeerderd worden: a) een verplaatsingsvergoeding van 80 € die de verplaatsingskosten van de agent dekt. b) alle andere facturen, ook diegene op de dag van de controle of van de prestatie ter plaatse niet vervallen zijn, worden onmiddellijk eisbaar. c) een vergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 80 €), als inningsvergoeding. d) moratoire intresten op de onbetaalde bedragen, berekend volgens de intrestvoet en volgens de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldatum. e) een vergoeding van 7,5 EUR per aangetekende brief, evenals een vergoeding van 50 EUR per ingebrekestelling brief. Wanneer het contract voorziet dat de opdracht na ontvangst van de factuur wordt betaald, moet elke weigering om die factuur te betalen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur worden meegedeeld. In dat geval zal elk bedrag dat op vervaldatum (geheel of gedeeltelijk) onbetaald is, automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt vermeerderd worden: a) alle andere facturen, ook diegene die niet vervallen zijn, worden onmiddellijk eisbaar. b) een vergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 80 €), als inningsvergoeding. c) moratoire intresten op de onbetaalde bedragen, berekend volgens de intrestvoet en volgens de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldatum. d) een vergoeding van 7,5 EUR per aangetekende brief, evenals een vergoeding van 50 EUR per ingebrekestelling brief. Elke wijziging van de situatie van de klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet-betaling.

10. Overmacht

Indien de BVBA certinergie belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de opdracht belast is, of het feit dat de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal de BVBA certinergie onmiddellijk contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken. De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

11. Varia

Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.
GDPR : ons privacy beleid is hier beschikbaar

12. Toepasbaar recht en regeling van geschillen

Voor elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit document zal een minnelijke regeling gezocht worden. Indien het conflict blijft bestaan, zal het opgelost worden volgens het Belgische recht, uitsluitend door de rechtbanken te Brussel voor wie de zaak aanhangig zal gemaakt worden door de meest gerede partij; de partijen kiezen bij deze het Nederlands of het Frans als taal voor de rechtspleging.

13. Contact

Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de klant telefoneren naar het nummer 04/22.88.717 (alle werkdagen van 9u tot 17u) of contact nemen via certinergie.be, onverminderd artikel 5.4. van deze algemene voorwaarden.

Rev 6 van 18/05/2018

Certinergie BVBA - VZW, Pelikaanstraat, 3 bus 2020 2018 Antwerpen / Diamantlaan 60 1030 Schaarbeek RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2019 Certinergie Luxembourg SARL