EPC Vlaanderen

EPC-certificaat in Vlaanderen

Hieronder vindt u de kenmerken waar een EPC-certificaat in Vlaanderen aan moet voldoen.

Wanneer is een EPC-certificaat in Vlaanderen verplicht?

Onderstaande tabel geeft weer in welke situatie een EPC vereist is.

Verkoop Verhuur Meer info/voorwaarden

Woninghuur, ongeacht de duur van de overeenkomst

Nvt

Ja

Handelshuur, ongeacht de duur van de overeenkomst

Nvt

Ja

Concessieovereenkomst van een klein niet-residentieel gebouw

Nvt

Ja

Gewone huur

Nvt

Ja

Voor huurovereenkomsten vanaf 2 maanden

Studentenkamer

Ja

Ja

Bij gemeenschappelijke keuken, badkamer of toilet: 1 EPC voor het volledige gebouw. Bij aparte faciliteiten: apart EPC.

Serviceflat

Ja

ja

Voor serviceflats waar gewerkt wordt met een dagprijs zonder huurovereenkomst en/of een gewone huurovereenkomst korter dan 2 maanden, is geen EPC vereist. Rusthuizen vallen onder het EPC voor publieke gebouwen

Vakantiewoning, chalet, ...

Ja

Ja

Stacaravan

ja

ja

Indien gebruikt als vaste verblijfplaats met een immobiel karakter en aangesloten op nutsvoorzieningen.

Woning met gedeeltelijk niet-residentieel gebruik (kantoor, winkel, dokterspraktijk,…)

Ja

Ja

Het niet-residentiële gedeelte mag meegenomen worden indien beide delen samen verkocht of verhuurd worden, er een rechtstreekse toegang tussen beide delen is, het niet-residentiële gedeelte kleiner is dan het residentiële, het volume van het niet-residentiële gedeelte kleiner is dan 800m³. Er wordt een apart EPC voor kleine niet residentiële eenheid opgemaakt indien aan een van de voorwaarden niet voldaan wordt of op vraag van de eigenaar.

Woning door brand beschadigd maar niet onbewoonbaar verklaard

Ja

Ja

Niet verplicht voor een door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning.

Nieuwbouw met bouw- of omgevingsvergunningsaanvraag vanaf 2006 of een ingrijpende energetische renovatie met bouw- of omgevingsvergunningsaanvraag vanaf 2015.

Ja

Ja

Er moet voldaan worden aan de EPB-plicht. Bij het indienen van de EPB-aangifte zal er een EPC Bouw beschikbaar zijn. Als dit EPC bouw nog niet aanwezig is op het moment van het te koop of te huur stellen van het gebouw, zal een EPC voor bestaande gebouwen opgemaakt moeten worden. Indien het EPC bouw niet meer geldig is bij ondertekenen van de akte of het huurcontract, zal er ook een EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden

Woning of kleine niet-residentiële eenheid die beschermd is of deel uitmaakt van een beschermd gebouw

Ja

Ja

Woningen zonder verwarming

Ja

Ja

Opstal, erfpacht, ruilakte, gerechtelijke onteigening

Nee

Nee

Verkoop van ofwel enkel naakte eigendom of vruchtgebruik

Nee

Nee

Enkel EPC verplicht bij verkoop van het geheel in volle eigendom

Verkoop van een onverdeeld aandeel (%) van de eigendom

Nee

Nee

Bijvoorbeeld bij echtscheiding of erfenis

Religieus gebouw

Nee

Nee

Woonboot

Nee

Nee

Woningen met huurovereenkomst van voor 1/1/2009

Nvt

Nee

Enkel verplicht voor nieuwe of vernieuwde huurovereenkomsten vanaf 1/1/2009

Kleine niet-residentiële eenheden met een huurovereenkomst van voor 1/1/2020

Nvt

Nee

Onderverhuur

Nvt

Nee

Opnieuw verkopen/verhuren van een gebouw met een geldig EPC

Nee

Nee

Een EPC is tien jaar geldig. Niet verplicht om een nieuw EPC op te maken bij opnieuw verkopen/verhuren ook al zijn er aanpassingswerken gebeurd.

Industriële gebouwen

Nee

Nee

Gebouw bedoeld voor productie, bewerking, opslag of manipulatie van goederen

Serres, stallen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf

Nee

Nee

Werkplaatsen

Nee

Nee

Ateliers van schrijnwerkers, meubelmakers, ed…

Tijdelijk niet-residentieel gebouw dat niet langer dan 2 jaar wordt gebruikt

Nee

Nee

Alleenstaand niet-residentieel gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50m²

Nee

Nee

Geldigheidsduur van het certificaat

Een EPC is 10 jaar geldig.

Nieuw vanaf 2020: EPC certificaat Vlaanderen voor kleine niet-residentiële eenheden

Sinds 1/1/2020 moet er ook voor kleine niet-residentiële eenheden een energieprestatiecertificaat aanwezig zijn vóór het te koop of te huur stellen. Dit is het EPC kleine niet-residentiële (KNR) eenheid.

Een kleine niet-residentiële eenheid kan een gebouw zijn of een deel van een gebouw. Denk maar aan een kantoorgebouw of een broodjeszaak op het gelijkvloers van een appartementsgebouw.

Wanneer een kleine niet-residentiële eenheid te koop of te huur aangeboden wordt, moet het over een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden beschikken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. De eenheid heeft een niet-residentiële bestemming: kantoor-, handel-, onderwijs-, gezondheids-, bijeenkomst-, logeer- en/of sportfunctie

 2. De bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid is niet groter dan 500 m²,

 3. Het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000 m². *

(* Deze voorwaarde is enkel van toepassing wanneer de eenheid deel uitmaakt van een gebouw waarin meerdere niet-residentiële eenheden aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een groot kantoorcomplex of winkelcentrum.)

Per kleine niet-residentiële eenheid wordt er een EPC opgesteld.

Indien de kleine niet-residentiële eenheid deel uitmaakt van een woning, kan het geïntegreerd worden in het EPC van de wooneenheid onder volgende voorwaarden:

 1. Het residentieel en niet-residentieel deel worden als één geheel te koop of te huur aangeboden.

 2. Er is een rechtstreekse toegang tussen het residentiële en niet-residentiële gebouwdeel.

 3. Het beschermde volume van het niet-residentiële deel is kleiner dan het beschermde volume van het residentiële deel.

 4. Het beschermde volume van het niet-residentiële deel is kleiner of gelijk aan 800m³.

Wanneer er niet voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden of als er gekozen wordt om het niet-residentiële deel niet te integreren, zal de energiedeskundige een afzonderlijk EPC klein niet-residentieel opmaken.

Omgekeerd kan in een niet-residentieel gebouw ook een deel voorkomen met een residentiële bestemming. Men kan dan dezelfde werkwijze toepassen om de residentiële bestemming te integreren in het EPC van de kleine niet-residentiële eenheid. De term ‘niet-residentieel’ wordt dan telkens vervangen door ‘residentieel’ en omgekeerd.

Nieuw sinds 2020: EPC voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Sinds 1/1/2020 is het mogelijk om een EPC voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw op te maken. Men spreekt van een appartementsgebouw van zodra het gebouw beschikt over minstens twee residentiële wooneenheden die elk hun eigen toegang hebben. Deze toegang kan uitgeven op de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte.

In datzelfde gebouw kunnen er ook niet-residentiële eenheden aanwezig zijn. Deze worden echter niet in rekening gebracht om te bepalen of het gebouw als appartementsgebouw beschouwd moet worden.

Vanaf 2022 zal de aanwezigheid van een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw een verplichting zijn. Deze verplichting staat los van de verkoop of verhuur en geldt voor elk appartementsgebouw in Vlaanderen. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Het EPC voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw is bedoeld als instrument om eigenaars en gebouwbeheerders in te lichten over de energieprestatie van het gebouw. Zo kan er nagegaan worden welke maatregelen er genomen kunnen worden om zo energiezuinig mogelijk te zijn. Het is immers een doelstelling om tegen 2050 in Vlaanderen een energiezuinig gebouwenpark te hebben.

Het EPC voor gemeenschappelijke delen zal naar analogie van het EPC voor residentiële wooneenheden al de nodige adviezen en informatie bevatten die kunnen leiden tot het energiezuiniger maken van het gebouw. Het zal ook 10 jaar geldig zijn, maar zal in tegenstelling tot het EPC voor residentiële wooneenheden wel verplicht aangepast moeten worden na energetische renovaties.

Immers, het EPC voor gemeenschappelijke delen zal als basis dienen bij het opmaken van een EPC van een appartement in het gebouw en zal daarom dus steeds up-to-date moeten zijn. Bij energetische renovaties in het gebouw, bijvoorbeeld vernieuwen van de verwarmingsinstallatie of het plaatsen van dakisolatie, zal het EPC voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw dan ook geactualiseerd moeten worden.

Nieuw sinds 2020: Belangrijke informatie over adres en busnummers

Energieprestatiecertificaten worden door uw energiedeskundige opgemaakt in de software van het VEKA (Vlaams Energie en klimaat agentschap). Deze software is gekoppeld aan een gebouwen- en adressenregister, waarin per adres slechts één EPC kan gemaakt worden.

Sinds 2020 wordt dit gebouwen-en adressenregister beheerd door de steden en gemeenten en kunnen er enkel en alleen door hen wijzigingen in aangebracht worden. De energiedeskundige kan dus zelf geen busnummers meer toevoegen op een adres, indien deze ontbreken.

Het is dan ook belangrijk de gekende kadastrale toestand van uw woning bij uw stad of gemeente na te kijken om eventuele problemen met betrekking tot uw adres te voorkomen.

Het inspectieprotocol bepaalt immers dat de feitelijke situatie van een gebouw beoordeeld moet worden. Dit wil zeggen dat wanneer de energiedeskundige ter plaatse bijvoorbeeld vaststelt dat op een adres een eengezinswoning opgedeeld werd in 2 appartementen die afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren, hij hier dan ook 2 aparte energieprestatiecertificaten zal voor moeten opstellen.

Wanneer het een appartementsgebouw of een heringedeelde woning betreft, zal op het adres een reeks busnummers beschikbaar zijn in het adressenregister, elk busnummer gelinkt aan een appartement. Het is dan ook belangrijk om op voorhand te weten wat uw officiële busnummer is, zodat de energiedeskundige het EPC kan aanmaken op het correcte busnummer.

Als u in een gebouw woont dat heringedeeld is, bijvoorbeeld een herenhuis dat verdeeld werd in meerdere studio’s, is het belangrijk na te gaan bij de stad of gemeente of het gebouw gekend is als appartementsgebouw en dus meerdere busnummers heeft.

Indien uw adres niet over busnummers beschikt, is het voor de energiedeskundige niet mogelijk een EPC op te maken. U zal in dat geval uw stad of gemeente moeten contacteren om de nodige aanpassingen in de adressendatabank uit te voeren. Deze aanpassingen kunnen een regularisatie van het betrokken gebouw vereisen, als hun feitelijke toestand door de betrokken stad of gemeente niet erkend is.


EPC certificaat Vlaanderen

Bereid ons bezoek voor uw EPC certificaat Vlaanderen

Dit is in uw belang! Om een zo nauwkeurig mogelijk EPC-certificaat op te maken, heeft onze energiedeskundige op zijn minst toegang nodig tot:

- Alle delen van uw woning, inclusief eventuele kelders en zolders

- De gemeenschappelijke verwarmingssystemen. Kijk dus zeker na of de gemeenschappelijke stookruimte toegankelijk is.

Tijdens het plaats bezoek inspecteert de energiedeskundige het gebouw of gebouwdeel. Hij gaat na welke types beglazing er geplaatst zijn, op welke wijze er verwarmd en/of gekoeld wordt, welke technische installaties aan wezig zijn en stelt indien mogelijk ook de gebruikte isolatiematerialen vast.

Soms is het niet mogelijk om bepaalde vaststellingen te doen, bijvoorbeeld als de zolder ingericht werd als een kamer en de isolatie niet meer zichtbaar is. De energiedeskundige moet dan de werkwijze volgen die door het inspectieprotocol is opgelegd. Als er ook geen bewijsstukken beschikbaar zijn, rekent de software met aannames voor de isolatiedikte op basis van het bouw- of renovatiejaar van de woning.

Hebt u facturen van uw uitgevoerde isolatiewerken, nieuwe beglazing of ketel, leg die dan zeker voor aan de energiedeskundige. Als deze documenten voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol, kan hij ze gebruiken voor de opmaak van het EPC.

Hieronder een volledige checklist van aanvaardbare bewijsstukken:

 • plannen die bij de stedenbouwkundige aanvraag gevoegd zijn, opgemaakt en ondertekend door de architect, stedenbouwkundige plannen die de gemeente heeft goedgekeurd, technische plannen van de architect, ingenieur of installateur, uitvoeringsplannen of uitvoeringsdetails van de architect of werfleider en as-builtplannen van de architect of aannemer
 • lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen van de architect of aannemer als ze deel uitmaken van een (algemeen) aannemingscontract. Dat blijkt uit het feit dat in de aannemingsovereenkomst naar het lastenboek, de meetstaat of het aanbestedingsplan wordt verwezen, of als die documenten zijn ondertekend door de aannemer en bouwheer.
 • aannemingsovereenkomsten, opgemaakt en ondertekend door de aannemer en de bouwheer
 • offertes of bestelbonnen van een aannemer als vastgesteld of door andere bewijsstukken aangetoond wordt dat het materiaal of toestel in de offerte of de bestelbon geplaatst is in de wooneenheid
 • verslagen of processen-verbaal van de algemene vergadering van mede-eigenaars waarin de beslissing om een materiaal of toestel te plaatsen, is opgenomen
 • werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering van de architect of werfleider
 • facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen
 • facturen van aannemers
 • subsidie- of premieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder als ze zijn goedgekeurd door de Vlaamse overheid of de netbeheerder. De goedkeuring wordt aangetoond door de goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of de netbeheerder of aan de hand van een rekeninguittreksel (betaling van de subsidie of premie). Ook een factuur van de aannemer wordt als bewijs van uitvoering aanvaard.
 • verklaring van overeenkomstigheid met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer
 • foto’s waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto’s) en foto’s waarmee aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto’s)
 • verslag van destructief onderzoek (met foto’s)
 • EPB-aangiften, zoals het transitieformulier en het EPW-formulier. Startverklaringen en voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard.
 • de invoergegevens van eerder opgemaakte energieprestatiecertificaten
 • technische documentatie met productinformatie, zoals technische fiches, informatie van fabrikanten, informatie op het product of de installatie, de verpakking, kenplaten, garantiebewijzen en energielabels
 • luchtdichtheidsmeting conform de norm NBN EN 13829 en aanvullende specificaties
 • WKK-certificaten of milieuvergunningen
 • AREI-keuringsverslag
 • verwarmingsauditrapport
 • keuringsrapport verwarmingstoestel
 • reinigings- en verbrandingsattest
 • ventilatieprestatieverslag
 • verslag energetische keuring koelsysteem. Dit verslag is alleen relevant bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat voor een klein niet-residentieel gebouw of voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
 • verlichtingsstudie, waarbij een factuur of een fotografisch dossier gevoegd is. Deze studie is alleen relevant bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat voor een klein niet-residentieel gebouw of voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
 • aanvraag voor een relightingpremie, waarbij een factuur of een goedkeuring van de premie gevoegd is. Deze aanvraag is alleen relevant bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat voor een klein niet-residentieel gebouw of voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
 • aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning …
 • verbruiks- of leveringsfacturen van gas, stookolie, elektriciteit … , die niet ouder dan twee jaar zijn

Let op: deze lijst is enkel van toepassing voor het opmaken van energieprestatiecertificaten in Vlaanderen. Indien uw woning in een ander gewest gelegen is, zullen andere regelgevingen van toepassing zijn.

Advertenties / Sancties

In Vlaanderen is het EPC-certificaat sinds 1 november 2008 verplicht en moet aanwezig zijn vóór het te koop of te huur stellen van elke aparte wooneenheid. Sinds 1/1/2020 geldt dit ook voor kleine niet-residentiële (KNR) gebouwen.

Enkel als de wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden zonder schriftelijke publieke reclame (website, krantje, affiche, zoekertjes, ...), dan is het EPC niet verplicht. Denk bijvoorbeeld aan verhuur of verkoop die onderling tussen familieleden geregeld wordt. Als een verkoper en een koper (of een eigenaar en een huurder) mekaar vinden zonder dat over de verkoop of verhuur schriftelijke publiciteit werd gevoerd, kan worden aangenomen dat de koper of huurder voldoende geïnformeerd is over de status van de woning.

Voor het ontbreken van een EPC-certificaat in Vlaanderen lopen de geldboetes van € 500 (minimaal) tot € 5000 (maximaal) op.

Wetgeving in Vlaanderen

Sinds 1 november 2008 is een EPC in Vlaanderen verplicht voor huizen, appartementen en flatgebouwen die te koop of te huur worden aangeboden.

 • De Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) van 16 december 2002 heeft definitief de weg geopend naar duurzame bouw.

 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat van residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificatie residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit

 • Ministerieel besluit betreffende de opleidingen tot energiedeskundige type A en type B

 • Ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding van de verplichting om over een energieprestatiecertificaat te beschikken bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen

 • Sinds 1 januari 2020 is er ook een EPC verplicht in Vlaanderen voor de kleine niet-residentiële (KNR) eenheden die te koop of te huur worden aangeboden.

 • Vanaf 2022 moet er voor elk appartementsgebouw een EPC voor de gemeenschappelijke delen zijn. Dit EPC kan al opgemaakt worden sinds 1 januari 2020 via Certinergie.

Handige links

http://www.energiesparen.be/

https://www.energiesparen.be/welkom-bij-de-epc-wegwijzer

http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

Certinergie “Experience” voor het Brussels Gewest

Certinergie is een team van een honderdtal medewerkers, van wie een deel EPC-keurders voor Vlaanderen.

Er is altijd een Certinergie EPC-keurder bij u in de buurt. Neem gerust contact op via het gratis nummer 02 880 21 71

Certinergie is een leidend erkend controleorganisme voor het afleveren van EPC-certificaten. Certinergie staat al voor 10 jaar ervaring op het gebied van energiecertificering, keuringen van elektrische installaties en stookolietanks verricht voor particulieren, vastgoedmakelaars, notarissen en elektrische installateurs.

Met ons online portaal kan u alles van A tot Z op afstand regelen: bestek, bestelling, planning, afspraak, verslag, betaling, evaluatie, …’Keep It Simple’.

Bespaar tijd en geld en vraag ons gelijktijdig verschillende keuringen (EPC, elektriciteit, gas, stookolietank) uit te voeren op een bepaald adres.

Prijzen : EPC certificaat Vlaanderen

Uw EPC-certificaat aan de beste prijs.

Certinergie is uw garantie voor een service met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de prijzen – korting inbegrepen – voor uw EPC-certificaat.

Klik hier en ontdek snel hoeveel u bespaart

Prijs EPC-certificaat voor een studio in Vlaanderen 130 € inclusief BTW*
Prijs EPC-certificaat voor een woning met 2 kamers in Vlaanderen 265 € inclusief BTW*
* Inclusief Korting

Voor uw offerte op maat volgens uw regio en uw woning.

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL