Voldoet mijn elektrische installatie aan de wettelijke normen ?

Voldoet mijn elektrische installatie aan de wettelijke normen ?

Elke elektrische installatie, zowel voor huishoudelijk als professioneel gebruik, moet aan een aantal regels voldoen. Deze zijn gewijzigd op 1 juni 2020. Een belangrijke verandering betreft het gebruik van de elektrische installaties.

In België bevat het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) alle wettelijke veiligheidseisen voor verschillende soorten elektrische installaties voor huishoudelijk en niet-huishoudelijk gebruik. Deze reglementering, die sinds 1981 van toepassing is, is aangepast en geherstructureerd om ze in overeenstemming te brengen met de Europese normen. De huidige versie is van toepassing sinds 1 juni 2020.

Vrije beroepen

De nieuwe AREI heeft een grote invloed op personen die thuis een vrij beroep uitoefenen. Voorheen kon de elektrische installatie die de ruimten voor beroepsmatig gebruik van elektriciteit voorziet, als huishoudelijk worden beschouwd wanneer er geen personeel met een arbeidsovereenkomst was. Dit gold evenzeer voor thuiswerkers als voor het gebruik van een exclusief ruimte voor professioneel gebruik.. Vandaag is dat niet meer het geval. Zo zal bijvoorbeeld een tandarts die in zijn woonhuis werkt, een keuringsattest moeten aanvragen voor zijn privé-installatie en een ander voor zijn praktijk, die nu als niet-huishoudelijk wordt beschouwd.

Kinés, dokters... en vele andere actoren van de arbeidsmarkt hebben dus te maken met deze aanpassing van de AREI. Er is echter één uitzondering. Een specialist die thuis werkt, maar niet over een ruimte beschikt die uitsluitend voor de uitoefening van zijn activiteit is bestemd, moet maar beschikken over éen enkel elektrische keuringsattest voor huishoudelijk gebruik..

Gemeenschappelijke delen

Vóór juni 2020 werden elektrische installaties die de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen van stroom voorzien, als huishoudelijk installaties beschouwd. Dit is nog steeds het geval in de nieuwe AREI, met uitzondering van de technische ruimten die nu als niet-huishoudelijke ruimten worden beschouwd. Een technische ruimte is een ruimte die specifiek is voor het technisch beheer van het gebouw, zoals een stookruimte, een teller ruimte, een liftenruimte

Voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen die technische ruimten bevatten zal dus voortaan zowel een huishoudelijk certificaat en een ander niet-huishoudelijk certificaat (voor technische ruimten, trappenhal, zalen, kelders, enz.) moeten worden afgegeven.

Tijdstip van de keuringen

De beperking van het toepassingsgebied van de elektrische installaties in woningen leidt onvermijdelijk tot een andere wijziging, namelijk die van de periodiciteit van de inspectiebezoeken. Een gevalideerde huishoudelijke elektrische installatie moet om de 25 jaar worden gecontroleerd. Een installatie voor professioneel gebruik moet om de 5 jaar worden gecontroleerd.

Moet ik mijn niet-huishoudelijke installatie laten controleren na deze wijziging van de termijn? Nee, de laatste verkregen termijnen blijven geldig tot ze verstrijken. De nieuwe termijnen zullen van toepassing zijn na deze termijn of na een belangrijke wijziging van de installatie.

* Invessteringshuizen…

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL