Veelgestelde vragen elektrische keuring

EPC
Elektrische keuring
Stookolietank
Stel hier uw vraag
veelgestelde vragen elektrische keuring

Hoe verloopt een elektrische keuring?

Zodra wij uw bestelling van de elektrische keuring hebben ontvangen, nemen we contact met u op om de afspraak zo snel mogelijk in te plannen. Op de dag van de afspraak komt onze elektrische inspecteur bij u langs voor een reeks metingen en proeven. Daarna stelt hij per meter een keuringsverslag op.

Ontvang ik het keuringsverslag onmiddellijk na de controle?

Ja. Onze elektrische inspecteurs beschikken over een tablet met een programma dat speciaal door Certinergie werd ontworpen voor het bewerken en opstellen van een keuringsverslag bij een elektrische keuring. Zodra u heeft betaald, is het verslag onmiddellijk beschikbaar na de keuring via onze website in uw persoonlijke ruimte/klantenzone. U kunt ter plaatse betalen of ons om een vooruitbetaling vragen. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om het verslag met de post te ontvangen.

Is het verplicht om een elektrische keuring te laten uitvoeren?

Ja. De elektrische keuring is verplicht in elke woning. Elke elektrische installatie (nieuw, voor 1981 of een tijdelijke installatie zoals werfkast) moet verplicht door een erkend controle organisme gekeurd worden volgens de AREI-normen. Daarnaast is een nieuwe keuring van de elektrische installatie verplicht bij élke wijziging, verzwaring of uitbreiding van de installatie. Ook om de 25 jaar moet er opnieuw een elektrische keuring plaatsvinden. Het AREI is een federale reglementering. De keuring is dus verplicht in zowel het Vlaamse, Waalse als het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

Sinds wanneer is deze wetgeving bij verkoop van woningen van kracht?

De nieuwe wetgeving is van kracht sinds 1 juli 2008. Verkopers zijn verplicht een officieel en geldig keuringsverslag van de elektrische installaties voor te leggen. De datum van de keuring dient ook genoteerd te worden in de notariële akte.

U verkoopt een woning. Wanneer is een elektrische keuring verplicht?

Indien u een woning verkoopt waarvan de elektrische installatie in gebruik werd genomen voor 1981, moet de elektrische keuring plaatsvinden voor het ondertekenen van de notariële akte. Het keuringsverslag moet ook ten laatste op die dag aan de notaris worden overgemaakt. Bij het ontbreken van het document zal de verkoop worden opgeschort tot de keuring is uitgevoerd.

Ook woningen waarvan de elektrische installaties na 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden voor ze in gebruik worden gesteld volgens de AREI-normen. Daarna moet u om de veiligheid van de elektrische installaties te verhogen uw huishoudelijke elektrische installatie om de 25 jaar laten keuren.

 • U beschikt over een geldig keuringsverslag (gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties – AREI) en er hebben geen grote veranderingen plaatsgevonden? U kunt verkopen zonder nieuwe elektrische keuring.
 • U beschikt niet over een geldig keuringsverslag, de installatie is niet meer in orde of er hebben intussen grote veranderingen plaatsgevonden? Een nieuwe keuring dringt zich op. Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaat wel voor de verkoop van de woning.

Opgelet! Wanneer de installatie (die na 1981 in gebruik werd genomen) niet in orde is, moet deze binnen de 12 maanden in orde worden gebracht en herkeurd worden door hetzelfde keuringsorganisme.

Hoeveel tijd heb ik als koper om de elektrische installatie in orde te maken? 12 of 18 maanden?

Als blijkt dat de elektrische installatie niet voldoet aan het algemeen reglement op de Elektrische Installaties (AREI), heeft de koper 12 maanden de tijd (Art. 217.02 AREI) om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren door hetzelfde erkende controleorganisme dat de eerste keuring uitvoerde (Art. 217 AREI).

Indien het gaat om een woning met een elektrische installatie die dateert van voor 1981 die nog nooit werd gecontroleerd (Art. 276 bis), heeft de koper 18 maanden de tijd om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren. Deze termijn gaat in op de dag dat de akte van verkoop wordt ondertekend. De koper kan voor deze keuring zelf een erkend controleorganisme naar keuze aanduiden.

Meer info via deze link

Wat als de werken voor een herkeuring niet klaar zijn binnen de termijn van 12 of 18 maand?

Als de werken nog niet klaar zijn, kunt u steeds een gemotiveerde aanvraag indienen om uitstel aan te vragen bij de FOD Economie (info.eco@economie.fgov.be).

Het grootste risico loopt u wanneer uw verzekeraar, bij eventuele schade door bijvoorbeeld een kortsluiting, weigert tussen te komen of zijn tussenkomst beperkt als hij vaststelt dat de keuring van uw elektrische installatie niet meer beantwoordt aan de AREI-normen.

Daarnaast is het erkend controleorganisme dat het keuringsattest voor verkoop niet conform de regels verklaarde, na het verlopen van de termijn (12/18 maanden) verplicht uw gegevens door te geven aan de Federale Overheidsdienst Energie, zij kunnen u bij niet-naleving sancties opleggen.

Wat is een elektrisch schema ?

Een elektrisch schema is een grafische voorstelling van een elektrische installatie, gebruikmakend van hoofdzakelijk elektrische symbolen en verbindingen.
Een elektrisch schema:

 • levert de gegevens aan die nodig zijn voor het opstellen van een uitvoeringschema
 • faciliteert het testen en het onderhoud

Elektrische keuring veelgestelde vragen: Om welke redenen kan mijn installatie worden afgekeurd?

Hieronder enkele vaak voorkomende oorzaken.

 • U kunt de juiste elektriciteitsschema’s niet voorleggen.
 • Uw elektriciteitskast komt niet overeen met de schema’s.
 • Het is voor onze controleur niet mogelijk om uw volledige installatie te controleren.
 • U gebruikte materiaal zonder CE-keurmerk.
 • Er is slechte aarding en/of geen meetklem.
 • Stopcontacten zijn niet aangesloten op de aarding.
 • U heeft geen hoofddifferentieelschakelaar.
 • U heeft geen kalibreerelementen.
 • Uw elektriciteitsdraden zijn niet geplaatst, slecht geïsoleerd of verkeerd gebruikt.
 • U maakt nog gebruik van een trekschakelaar of messchakelaar op uw verdeelbord.
 • U plaatste leidingen bij zonder extra beveiliging.
 • U heeft te veel stopcontacten geplaatst in één stroomkring (meer dan acht enkelvoudige of meervoudige).
 • Onze controleur merkt gevaarlijke situaties op.
 • Er is onvoldoende rekening gehouden met de strenge eisen voor vochtige ruimtes.
 • Uw elektriciteitskast is niet samengesteld zoals het hoort.

Wat is een ééndraadsschema schema?

Een ééndraadsschema toont aan de hand van symbolen hoe elke stroomkring in uw woning eruitziet en hoe deze stroomkringen onderling met elkaar verbonden zijn.

Een ééndraadsschema is naast een goede basis om andere elektriciteitsschema’s op te stellen ook een erg handige tool om de installatie te testen en te onderhouden.

Ik beschik niet over een ééndraadsschema, wat nu?

Indien u niet beschikt over een ééndraadsschema neemt u best contact op met uw elektricien om een kopie van het ééndraadsschema en het situatieschema te bekomen. Weet u niet (meer) wie de installatie deed of is er geen kopie meer voorhanden? Laat u dan helpen door een elektricien. Hij of zij kan beide schema’s voor u opmaken.

Wat is een situatieschema?

Een situatieschema toont aan de hand van symbolen aan waar alle elektriciteitskasten, aftak- en verbindingspunten, stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vaste huishoudtoestellen zich bevinden. In tegenstelling tot een ééndraadsschema dat erg schematisch is opgesteld is het situatieschema opgemaakt als een plan van uw woning.

Ik beschik niet over een situatieschema, wat nu?

Indien u niet beschikt over een situatieschema neemt u best contact op met uw elektricien om een kopie van het situatieschema en het ééndraadsschema te bekomen. Weet u niet (meer) wie de installatie deed of is er geen kopie meer voorhanden? Laat u dan helpen door een elektricien. Hij of zij kan beide schema’s voor u opmaken.

Is een ééndraadsschema hetzelfde als een situatieschema?

Neen. Zowel het ééndraadsschema als het situatieschema zijn noodzakelijk voor een positief attest. Alleen met die documenten krijgt u een positief attest voor uw elektrische keuring.

Het ééndraadsschema toont aan de hand van conventionele symbolen aan hoe elke stroomkring in uw woning eruitziet en hoe alle stroomkringen met elkaar verbonden zijn.

Het situatieschema daarentegen is een plan van uw woning. Ook op dit plan wordt met conventionele symbolen gewerkt. Zij geven de locatie aan van alle elektriciteitskasten, aftak- en verbindingspunten, stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vaste huishoudtoestellen.

Indien de elektrische installatie dateert van voor 1981 moet het erkende keuringsorganisme verplicht enkele vereenvoudigde schema’s opmaken. Dit gebeurt bij ons zonder meerprijs. Hoewel deze schetsen soms verward worden met een van bovenstaande schema’s vervangen deze schetsen het ééndraadsschema en het situatieschema hoegenaamd niet. Indien beide schema’s niet voorhanden zijn, wordt op het keuringsverslag vermeld dat de installatie “niet-conform” is. Er worden door onze experts geen schema’s opgesteld. Geen enkel erkend keuringsorganisme is gemachtigd om zelf elektrische schema’s op te stellen.

Indien de elektrische installatie dateert van na 1981 of gewijzigd is en beide schema’s niet voorhanden zijn, dan zal het erkende keuringsorganisme eveneens “niet-conform” op het keuringsattest vermelden. Er worden door onze experts dan ook geen schema’s opgesteld. Geen enkel erkend keuringsorganisme is gemachtigd om zelf elektrische schema’s op te stellen.

Wanneer een keuringsverslag “niet-conform” is, heeft dit geen enkele invloed op het verkoopproces.

Mijn elektrische installatie is van na 1981, moet ik bij verkoop in het bezit zijn van een keuringsverslag?

Ja. Indien u niet meer over het keuringsverslag beschikt dat gebaseerd is op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en de installatie bijvoorbeeld uit 1990 dateert, dan dient u de installatie te laten herkeuren. Het elektrisch keuringsverslag is 25 jaar geldig.

Mag de akte pas ondertekend worden als de EPC en elektrische keuring in orde zijn?

Het keuringsverslag van de elektrische keuring moet bij verkoop aan de notaris overhandigd worden.
Het EPC-certificaat moet vóór de verkoop of verhuur van een wooneenheid reeds afgegeven zijn.

Mijn vader is van plan om mij een klein chalet uit 1968 te schenken, is een elektrische keuring nodig?

Nee, niet in het geval van een schenking. Bij een verkoop (met een oude elektrische installatie van voor 1981) is een keuring wel nodig.

Ik heb het huis 5 jaar geleden gekocht. De elektrische installatie is duidelijk van na 1981 hoewel het huis uit 1900 is. Ik beschik niet over de schema’s/plannen. Hoe moet ik dit in orde maken?

U dient de ééndraads- en situatieschema’s van de elektrische installatie door uw installateur of een ander bevoegd persoon te laten opmaken.

Moet ik mijn elektrische installatie laten vervangen om mijn woning te kunnen verkopen?

Onze controleurs verifiëren of elektrische installaties conform aan het AREI zijn. Zelfs als dit niet het geval is, beïnvloedt dat de verkoop niet.

Wie betaalt de elektriciteitskeuring?

De keuring dient op kosten van de verkoper te worden uitgevoerd. Het staat koper en verkoper echter vrij om hierover andere afspraken te maken.

Hoe lang is de elektrische keuring geldig?

Een positief keuringsverslag is 25 jaar geldig, voor zover geen belangrijke aanpassingen aan de elektrische installatie worden doorgevoerd.

Ik verkoop een kantoor, een winkel, een magazijn? Wat nu?

U moet nagaan of het een wooneenheid betreft. Sommige wooneenheden die niet aan de traditionele beschrijving van een woning voldoen, vallen niet onder de wet om het toepassingsgebied overzichtelijk te houden.

Woningen die buiten deze categorie vallen, winkels, kantoren en andersoortige gebouwen zijn vrijgesteld. Let wel op. De werkelijke bestemming is geen criterium maar wel de oorspronkelijk bestemming zoals die is vastgelegd in de bouwvergunning enz. In dat geval zijn andere regels van toepassing maar deze hebben geen invloed op de verkoop.

Kantoorgebouwen, industriële en commerciële bedrijven dienen bij verkoop echter wel over een elektrisch inspectierapport te beschikken (AREI art 268).

Certinergie BVBA - VZW rue Haute Voie 5 4537 Verlaine / Louiselaan 367 1050 Bruxelles RPM ASBL 0536.501.654. RPM 0831.937.722. © 2022 Certinergie Luxembourg SARL